Pak de bureaucratie aan!

14-03-2019

LECSO, SBOwerkverband en de PO-Raad roepen op de bureaucratie rond de TLV-aanvragen aan te pakken. Daartoe stuurden ze onderstaand bericht aan de bestuurders en scholen:

Het feit dat de (v)s(b)o scholen te maken hebben met meerdere samenwerkingsverbanden met verschillende procedures en systemen, leidt tot veel bureaucratische last. Uit een onlangs gehouden enquête (zie bijlage 1) blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de (v)so en sbo-scholen nog steeds veel administratieve last ervaart rond het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Minister Slob riep al verscheidene keren op om het knelpunt van de bureaucratie aan te pakken. Ook nam de Tweede Kamer op 19 februari j.l. een drietal moties aan met het oog op het beperken van de bureaucratie en daarmee gepaard gaande werkdruk.
 
Als landelijke besturenorganisaties hebben wij hierover al diverse malen het gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden. Hoewel de knelpunten werden her- en erkend is het niet gelukt om op korte termijn tot overeenstemming te komen over de aanpak, we blijven echter met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

Vier aanpakken

Een werkgroep met (v)so en sbo-scholen heeft nu zelf een viertal oplossingen uitgewerkt (bijlage 2). In een aantal samenwerkingsverbanden worden deze ook al toegepast. In bovengenoemde enquête (bijlage 1) hebben onze leden zich positief uitgesproken over de bruikbaarheid van deze oplossingen. De aanpakken kunnen afzonderlijk of in combinatie, afhankelijk van de eigen context, bijdragen aan het terugdringen van administratieve last.
 
De besturen van LECSO, PO-Raad en SBOwerkverband roepen bestuurders en hun scholen die last hebben van bureaucratie, op werk te maken van de beschreven oplossingen, en de samenwerkingsverbanden hierover te informeren. Met deze oproep willen we een duidelijk signaal afgeven dat het ons ernst is. In deze tijd van een oplopend lerarentekort en toenemende werkdruk moet onze prioriteit eens te meer liggen bij het primair proces: goed onderwijs voor elk kind.

Download