‘Menukaart’ in het kader van NPO

07-05-2021

De ‘menukaart’ is in het kader van NPO gepubliceerd door OCW middels een website. Afgelopen periode is deze met vallen en opstaan tot stand gekomen.

De betrokkenen kregen allen de gelegenheid om nog te reageren. Vanuit de Sectorraad GO hebben we aangegeven dat we waarde hechten aan een langere termijn benadering (doelend op onderzoek en middelen) en dat we graag betrokken willen worden bij de kennis community waar meer concrete interventies aan bod komen. Er is gekeken naar de gehele sector richting inclusiever onderwijs (evidence based interventies kunnen soms ook sector overstijgend gebruikt worden). 

De belangrijkste conclusies uit het overleg samengevat door Minister Slob zijn:

  1. Er is de afgelopen periode door iedereen hard gewerkt om te komen tot deze menukaart waarbij ook geluisterd is naar de input van alle betrokkenen. Fijn om te horen dat dit ook als zodanig door het veld is ervaren. Het is een unieke situatie waarbij er ook een mate van ontspannenheid moet zijn om de menukaart door te ontwikkelen maar waarbij we ook scherp naar elkaar moeten zijn m.b.t. de interventies die we in zetten.
  2. De menukaart is een vrij algemene kaart die nog veel meer praktische invulling nodig heeft. Als voorbeeld worden de praktijkgerichte vakken genoemd waaraan nog aandacht moet worden besteed en zo zijn er meer interventies die geschikt zijn dus moet de kaart de komende jaren helemaal ingericht worden naar de Nederlandse situatie. Deze interventies zullen o.a. samenkomen in www.onderwijskennis.nl en www.nro.nl.
  3. De betrokkenheid van ouders, leraren, schoolleiders en teams is van groot belang om het in de praktijk ook vorm te kunnen geven wetende dat we ook met een overspannen arbeidsmarkt te maken hebben. We zullen daarvoor veel aandacht moeten hebben.
  4. De menukaart is niet vrijblijvend. Interventies die ingezet worden zullen een link naar de menukaart moeten hebben om bewust te zijn dat het inlopen van de vertragingen ook daadwerkelijk gefundeerd plaats moeten vinden.
  5. De inzet zal niet na twee jaar stoppen dus zal er aandacht moeten zijn voor de structurele inzet van middelen, hieraan zal aandacht worden besteed richting het departement Financiën en bij de vorming van de nieuwe coalitie/kabinet.

Vervolgstappen Sectorraad GO

Deze ‘menukaart’ is niet vrijblijvend en dus zijn we waakzaam voor de omvang van het verantwoordingsproces dat op ons afkomt naast de reguliere verantwoordingskanalen die we reeds gebruiken. We hebben eerder aangegeven dat het aantal vragen m.b.t. tot de uitvoering van de menukaart beperkt moet blijven. Samen met de onderwijs- en sectorraden zullen we hierop scherp blijven toezien.

De Sectorraden GO, PRO en VMBO zien nog onvoldoende mogelijkheden terug binnen ‘de menukaart’ voor de praktijkgerichte vakken. Dit onderwerp is wel structureel benoemd in de overleggen maar wordt aan de branche zelf overgelaten om er invulling aan te geven. Er wordt in gezamenlijkheid met VSO, PRO en VMBO e.a. opgetrokken om de mogelijkheden te bespreken en uit te wisselen. 

Verder roepen we jullie op om goede voorbeelden van evidence based programma’s die jullie gebruiken in de scholen te delen via info@gespecialiseerdonderwijs.nl. We zorgen er dan in elk geval voor dat die voor alle leden zichtbaar zijn zodat we wat bij elkaar kunnen halen en brengen. Deze interventies delen we met www.onderwijskennis.nl mochten jullie dat zelf nog niet gedaan hebben.

Op dit moment wordt er een webinar voorbereid voor het einde van deze maand. Deze staat in teken van hoe wij voor onze doelgroepen inhoud kunnen geven aan ‘de menukaart’, waar kansen liggen, welke organisaties al omgedacht hebben; kortom uitwisselen en verdiepen van expertise. Houd hiervoor onze agenda in de gaten.

Deze website zal de komende periode steeds verder worden uitgebreid en verbeterd. Op 17 mei start een helpdesk en advieslijn via het gratis nummer (0800) 424 04 24. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur.

Zie ook: Over het Nationaal Programma Onderwijs