Model Draaiboek Sectorplan

Thema: Corona

19-08-2022

Op basis van het Sectorplan Covid-19 (‘funderend onderwijs’) wordt aan scholen gevraagd om een draaiboek te maken voor hun eigen context en situatie. Scholen hebben de ruimte om aanvullende maatregelen te treffen.

De aanvullende maatregel moet passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen.

Het bestuur moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen onderbouwen. Daarbij moet in elk geval de MR betrokken worden.

Het bestuur moet rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de aanvullende maatregel.

Scholen maken zelf aanvullende afspraken (waar landelijke afspraken niet voldoende houvast bieden) met andere partijen in de regio zoals de plaatselijke GGD en gemeente(n).

Het draaiboek wordt vooraf uitgewerkt en afgestemd met de (G)MR en andere interne/externe stakeholders.

We bieden een ‘model draaiboek’ aan waarmee je je voordeel kan doen.:

Dit document is op verzoek van onze leden en andere stakeholders tot stand gekomen en kan op verschillende wijze worden ingezet.

Het is bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van een draaiboek. Het is geen protocol, en niet bedoeld als ‘invullijstje”.

We pretenderen ook niet dat je als school, als je dit werkdocument gebruikt, je hiermee automatisch volledig zou zijn. Heb je nog suggesties, kan ook dit document nog beter. Laat het ons het weten dan passen we het aan. Info@gespecialiseerdonderwijs.nl

Zie ook model draaiboek VO-raad . Of die van Sectorraad PRO die o.a. op dit model is gebaseerd. Natuurlijk trekken we samen hierin op.

Scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden: schoolbesturen blijven eindverantwoordelijk voor de eigen organisatie, ook m.b.t. de keuzes die gemaakt worden in relatie tot hun eigen draaiboek.

Uiterlijk 1 oktober 2022 hebben scholen hun draaiboek voorgelegd aan de MR. Scholen dragen zorg voor een goede monitoring van het effect in de praktijk.