Monitor wachtlijsten (voortgezet) speciaal onderwijs van start

02-11-2022

Zoals we al eerder jullie hebben geïnformeerd gaan de SWV bij de scholen opvragen op basis van landelijke criteria of er sprake is van een wachtlijst en wat de redenen daarvan zijn (indien aan de orde).

Peil datum 1 oktober 2023

Zie ook (Nieuwsbericht | Nieuwsbrieven Ministerie van OCW)

Wat is de context:

De Tweede Kamer heeft in het debat eind 2020 over passend onderwijs aan de minister gevraagd om wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs te monitoren. Dat omdat de Kamer signalen had, dat leerlingen soms te lang op een plek in het gespecialiseerd onderwijs moesten wachten.

De monitor is bedoeld om zicht te krijgen op de omvang van de wachtlijsten en op die manier de signalen te kunnen duiden.

Over de opzet van de monitor is met onder meer vertegenwoordigers van de betrokken scholen, de samenwerkingsverbanden en de inspectie van het onderwijs gesproken.

De monitor is nu klaar voor gebruik. Dat betekent dat de samenwerkingsverbanden aan de (v)so en sbo scholen op hun grondgebied gaan vragen of en zo ja hoeveel leerlingen er op 1 oktober 2022 op de wachtlijst staan en waarom.

De gegevens zullen worden verzameld op www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl, maar deze gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Voor het invullen hebben zij van 2 tot 18 november 2022 de tijd. Voor de kerstvakantie zal dan de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de eerste resultaten. De Kamer zal begin 2023 via de voortgangsrapportage passend onderwijs geïnformeerd worden over de omvang van de wachtlijsten.  Het is de bedoeling dat de monitor daarna elk halfjaar wordt geactualiseerd.

De volgende peildatum zal 1 februari 2023 zijn. Tegen die tijd krijgt u opnieuw het verzoek om gegevens aan te leveren.

De uitkomsten van de monitor zullen vanaf dat moment worden meegenomen in de Voortgangsrapportages Passend Onderwijs.

Om een goed beeld te krijgen van de wachtlijsten in het (v)so en sbo is het belangrijk dat iedereen meedoet, ook als er geen wachtlijsten zijn.