Onderwijs bij open en gesloten Jeugdinstellingen.

De expertgroep Onderwijs bij Gesloten Jeugdinstellingen (OGJ) (voorheen Taakgroep) bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van OCW, VWS en JenV, Directieberaad JeugdzorgPlus, Jeugdzorg Nederland en de organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

Waar zetten wij ons voor in?

Binnen de gesloten residentiële instellingen, zoals de forensische centra jeugd en de JeugdzorgPlus, is een vso-school verantwoordelijk voor het onderwijs. De afgelopen jaren is door deze zeer specialistische vso-scholen in samenwerking met de instellingen hard gewerkt aan de uitvoering van de adviezen van de commissie ‘verbetermogelijkheden onderwijs in geslotenheid’. Doelstelling was om het perspectief van de jongere centraal te stellen en een integraal en doorlopend dagprogramma te ontwikkelen waardoor maatwerk mogelijk werd. Om dit te realiseren kwam er extra financiering vanuit OCW en was een gedeelde visie, commitment van de verantwoordelijke bestuurders en ruimte voor de professionals noodzakelijk.

Binnen de expertgroep worden ervaringen met deze collectieve veranderopdracht uitgewisseld en de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen gedeeld. Zo is de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van JenV gestart met het programma Vrijheidsbeneming op maat (VOM) en is binnen de JeugdzorgPlus de transformatie richting afbouw en kleinschaligheid gaande. Binnen de JeugdzorgPlus is ook een transformatie gaande. Het adviesrapport ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ uit 2019, schetste de contouren van een toekomst zonder gesloten jeugdzorg ofwel JeugdzorgPlus.

Hoe doen we dat?

De expertgroep ondersteunt deze transformatie door de dialoog te stimuleren. Ze organiseert visiebijeenkomsten en expertmeetings, waar goede voorbeelden en successen maar ook mislukkingen en belemmeringen worden gedeeld. Elkaar helpen en samen leren staan centraal. De expertgroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een adviesrapport over onderwijs bij deze beweging naar kleinschaligheid. Ondanks het feit dat de expertgroep de beweging richting kleinschaligheid en weg naar nul gedwongen opsluitingen onderschrijft, maakt zij zich zorgen over de gevolgen voor de jongeren en hun ontwikkeling als er geen alternatief voorhanden is. Deze transformatieopdracht zou dan ook met het onderwijsveld moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit advies is uitgebracht aan het ministerie van OCW.

Het adviesrapport vormt de basis voor het komende jaar. De transformatie naar kleinschaligheid bij DJI en de JeugdzorgPlus is volop gaande. De expertgroep OGJ heeft zich dan ook tot doel gesteld om het ontwikkelingsperspectief en welzijn van de jongere centraal te stellen. De basis daarvoor is de afgelopen jaren gelegd met de ontwikkeling van een doorlopend en geïntegreerd dagprogramma dat bestaat uit de elementen: behandelen, begeleiden, leren en ontwikkelen. Een gepersonaliseerd programma dat is gericht op de vaardigheden en talenten van iedere individuele jongere.

De schaalgrootte van de instelling is zeer bepalend gebleken voor de mogelijkheden binnen het geïntegreerd dagprogramma, want hoe meer jongeren des te meer (financiële) mogelijkheden en ruimte voor differentiatie. De beweging richting kleinschaligheid vergroot daarom de urgentie om het dagprogramma samen met lokale en regionale (onderwijs)partners vorm te geven. De tweede uitdaging is in lijn met de transformatie van de JeugdzorgPlus en VOM, namelijk het voorkomen van gesloten plaatsingen. Daarvoor is het nodig om de expertise van deze sector naar de wijk en school te brengen. In samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de MBO’s willen we onze kennis en ervaring de komende jaren inzetten binnen het reguliere onderwijsveld om gezamenlijk alternatieven voor geslotenheid te ontwikkelen.

Voor meer informatie en/of aansluiting bij de expertgroep neem contact op met de contactpersoon.

documenten.


Contactpersonen

Joost Caam

@. joostcaam@gmail.com