VSO schooldiploma

Vanaf schooljaar 2021 – 2022 kunnen alle leerlingen o.a. in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma behalen.

Wij vinden het goed nieuws dat iedere leerling vanaf nu een (school) diploma krijgt!

Een werkgroep heeft een voorbeeld reglement gemaakt, wat je kunt gebruiken. Doe er je voordeel mee. Dit hebben we als Vivis, Siméa en Sectorraad GO mogelijk gemaakt.

Wil je meer weten over de werkgroep, hoe ze te werk zijn gegaan en wat de planning en stand van zaken is <klik dan hier> .

Scholen dienen in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding leerlingen in staat te stellen om met ingang van het schooljaar 2021-2022 een schooldiploma te kunnen behalen. Het hebben van een examenreglement en een portfolio is verplicht. De inhoud is echter aan de scholen.

Om scholen op weg te helpen, heeft de expertgroep vso schooldiploma een model-reglement (wat moet er minimaal in een reglement staan) en een voorbeeld opgesteld voor beide profielen.

De model-reglementen voor arbeid en dagbesteding zijn op hoofdlijnen. De voorbeeldreglementen zijn inkleuringen en interpretaties van het model-reglement. Het staat scholen vrij om dit te gebruiken, maar ook om er niets mee te doen. De reglementen zijn interpretaties van de wetgeving.

Wettelijk kader

De wetgever stelt verplicht dat scholen het schooldiploma aanbieden (zie staatsblad in de bijlage). Er zijn grofweg 4 vereisten, namelijk:

 • Dat een school een reglement heeft waarin beschreven staat hoe de school tot diplomeren overgaat. De school bepaalt zelf de inhoud van het reglement. De MR moet ermee instemmen en het bevoegd gezag moet het vaststellen;
 • Het andere is dat de leerling een portfolio dient te hebben met bewijslast. Er worden geen eisen gesteld aan het portfolio buiten dat er bewijslast in bewaard wordt;
 • Het ministerie stelt het format vast van het diploma. Zie deze link en dan bijlage 7 voor een indicatie wat het mogelijk wordt op basis van wat er nu ligt voor het praktijkonderwijs (de tekst van ‘praktijkonderwijs’ en de wetsartikelen zullen in ieder geval aangepast worden). Ook zit dit in de bijlage bij deze mail;
 • Als de leerling niet voldoet aan het reglement, dan krijgt de leerling een verklaring.
Ruimte voor scholen

De overheid geeft scholen ruimte om het zelf in te kleuren. De expertgroep heeft een aantal reglementen opgesteld waar het veld mogelijk iets aan heeft (doe er je voordeel mee als je het interessant vindt).

Wat er in het reglement komt is aan de school. Het is belangrijk dat de MR ermee instemt en het bevoegd gezag het reglement vaststelt.

De inhoud van een reglement (interpretatie van de wetgeving)

Voor beide uitstroomprofielen heb je een (examen)reglement nodig, een examencommissie die toeziet op het uitvoeren van het reglement en een examendossier waarin aangetoond wordt dat de leerling voldoet aan de eisen in het reglement. Deze 3 onderdelen zijn eigenlijk (ongeacht de inhoud van het reglement) waar een reglement uit zou kunnen bestaan. Met een jurist hebben wij hiernaar gekeken. Dit hebben wij beschreven in een model-reglement voor het profiel arbeid en een model-reglement voor het profiel dagbesteding. Deze model-reglementen zijn op hoofdlijnen en zitten in de bijlage.

Het voorbeeld-reglement is een invulling van de scholen van de expertgroep. Dit voorbeeld beschrijft hoe deze scholen vorm en inhoud geven aan het reglement. Dit is dus een interpretatie en beide reglementen (model en voorbeeld) mogen terzijde geschoven worden. Maar hopelijk hebben scholen hier iets aan.

Het portfolio en het examendossier kunnen heel veel overlap vertonen, maar dat is weer hoe je het inricht.

Beschrijf in het reglement de duur waarover het reglement gaat, bijv. een schooljaar of een kalenderjaar en wat de minimale termijn is, bijv. 6 maanden. Daarnaast kun je de functionarissen in de examencommissie (die ziet toe op het uitvoeren van het reglement) verschillende rollen geven. Veel scholen kiezen een voorzitter die alles plant en leidt, een secretaris die de verslaglegging doet (wanneer samengekomen, welke leerlingen besproken, wie mag gaan afronden en de communicatie met de docent) en iemand die ervoor zorgt dat de diploma’s goed geprint en gearchiveerd worden.

Format van het diploma en diplomapapier

Het format van het diploma stelt het ministerie vast. Dat is dit format geworden:

Het diploma kan geprint worden op officieel waardepapier. Dit doen veel scholen ook voor een havo diploma, het advies is dit ook voor de schooldiploma’s te doen. In het voorbeeldreglement zit een link naar de site van DUO waar je dit kunt bestellen (ongeveer een euro per stuk).

Vragen van scholen

Afgelopen periode zijn er verschillende vragen uit het veld gekomen, zoals bijv. onderstaande vragen:

 • Vraag: Kun je dit schooldiploma uitreiken voor leerlingen die geen diploma behalen op vmbo-basis niveau of hoger?
 • Antwoord: Het gaat erover dat deze leerlingen onderwijs volgen in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding. Zo staat het ook in de wet. Leerlingen in het vmbo krijgen ook niet het diploma van het praktijkonderwijs (niet stapelen van diploma’s). Leerlingen die onderwijs volgen op het niveau van het vmbo of hoger zitten in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het uitstroomprofiel is leidend voor het toe kunnen kennen van een bepaald schooldiploma.
 • Vraag: Kunnen leerlingen het diploma alleen aan het einde van het schooljaar behalen?
 • Antwoord: Nee, het kan het hele jaar door. Dit kun je beschrijven in je reglement.
 • Vraag: Gaat het reglement over de gehele onderwijstijd of alleen over een aantal leerjaren?
 • Antwoord: Daar staat niets over in de wet. Dit kun je dus beschrijven in je reglement. Net als bij de vorige vraag.
 • Vraag: In het vmbo en de havo etc. volgen leerlingen in het examenjaar 700 uur les. Mag dit ook in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding?
 • Antwoord: Nee, de overheid schrijft voor dat alle leerjaren ten minste 1.000 klokuren lesgegeven dient te worden (zie deze link) voor de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding.
 • Vraag: Kan een leerling zakken?
 • Antwoord: Dit is aan hoe je het beschrijft en vaststelt in het reglement. In onze voorbeelden voor de profielen arbeid en dagbesteding zakt een leerling niet. Het kan wel zo zijn dat een leerling niet opgaat voor afronding als het examendossier/portfolio niet op orde is of de leerling maar heel kort onderwijs heeft gevolgd op een school (bijv. < 6 maanden). Maar het is aan de school hier je ermee omgaat.
 • Vraag: Mag je dit diploma uitstellen en later invoeren?
 • Antwoord: Nee, in het staatblad staat dat dit vanaf het schooljaar 2021-2022 ingaat. Je kunt het wel de komende jaren verder verfijnen.

Mochten scholen mee willen denken of adviezen hebben, dan kunnen zij Mouris Boer benaderen. Ook bij vragen of als je de documenten in word wilt dan kun je rechtstreeks contact opnemen met Mouris Boer. Met ons kan natuurlijk ook.

Ps er zijn ook van sommige documenten Word versies beschikbaar. Klik dan hier (onderaan de website pagina)

documenten.