Aanpak Jeugdwerkloosheid

15-11-2021

Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en hun partners in de regio zich in om jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk.

Het gaat om werkzoekende jongeren, jongeren die met werkloosheid worden bedreigd en schoolverlaters met een groot risico op werkloosheid. Met de verlenging van het sociaal pakket en met het Nationaal Programma Onderwijs is de aanpak verlengd tot en met 2022.

Om de uitvoering in de regio te ondersteunen organiseren de ministeries van SZW en OCW in samenwerking met Programmaraad, SBB, Ingrado, MBO Raad, VNG, Divosa, Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs en Sectorraad Praktijkonderwijs activiteiten en ontwikkelen zij ondersteunende middelen.

De praktijk in beeld

In opdracht van het ministerie van SZW tekent het bureau Future Communication nieuwe praktijkvoorbeelden op. Daarnaast verzamelen de ministeries praktijkvoorbeelden die al zijn beschreven. De voorbeelden worden verspreid via de communicatiekanalen van de partners en gebruikt voor kennisdelingsbijeenkomsten in de komende periode. Indien u een inspirerend praktijkvoorbeeld heeft om te beschrijven of een casus die al beschreven is, kunt u die mailen aan: aanpakjeugdwerkloosheid@minszw.nl.

De samenwerking tussen het pro en vso wordt geïnitieerd vanuit de ministeries SZW en OCW onder aansturing van een landelijk kwartiermaker. Vsopro.nl is het platform waarop regionale initiatieven en ontwikkelingen bij elkaar komen.