Hoe zit het nu met die TLV (aanvraag)

15-04-2021
We krijgen vaker vragen hierover wellicht dat deze uitspraken van de LBT informatief of richtinggevend zijn.

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring toetst of het samenwerkingsverband de procedure en criteria voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring juist heeft toegepast. De adviezen van de LBT worden geanonimiseerd gepubliceerd. In de adviezen die tot nu toe zijn uitgebracht, zijn enkele richtlijnen te vinden:

  • Een toelaatbaarheidsverklaring moet deugdelijk gemotiveerd zijn (108983109281108429108211), zeker als bekend is dat een ouder het niet eens is met de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (108936108503108653).
  • De belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen dienen onderdeel te zijn van de onderbouwing van het tlv-besluit (108653108605108494).
  • De ondersteuningsbehoefte van de leerling moet voldoende in beeld zijn gebracht (108465108936107490106953) en gebaseerd zijn op recent onderzoek (108742107489108213108078107676, 107489).
  • De deskundigenverklaringen die ten grondslag worden gelegd aan de toelaatbaarheidsverklaring moeten met het oog daarop zijn opgesteld (106806);
  • De deskundige die over de tlv advies uitbrengt aan het samenwerkingsverband, mag niet betrokken geweest zijn bij de aanvraag van de tlv (108184). De deskundige mag geen medewerker zijn van de school die de aanvraag doet (107517107442). Ook mag de deskundige niet betrokken zijn geweest bij de begeleiding van de leerling waarvoor de tlv wordt aangevraagd (108669108283).
    De deskundige mag wel in dienst zijn van het samenwerkingsverband (108110). Maar een deskundige moet op basis van eigen deskundigheid een zelfstandig en onpartijdig advies geven over de tlv-aanvraag (108465108742108494).
  • Een samenwerkingsverband heeft beleidsvrijheid voor het opnemen van de criteria in het ondersteuningsplan die gelden voor de beoordeling van een toelaatbaarheidsverklaring (107454); dit geldt ook voor de duur (looptijd) van een tlv. Als school en ouders beargumenteren waarom het vasthouden aan het beleid in een individueel geval onredelijk is, kan het samenwerkingsverband niet volstaan met alleen een verwijzing naar haar beleid, maar moet zij nader motiveren hoe zij tot haar besluit is gekomen (108854108827). Een samenwerkingsverband mag niet ongemotiveerd afwijken van haar eigen beleid (108955).
  • Het samenwerkingsverband moet bij de beoordeling van de hoogte van de bekostigingscategorie een pgb-budget buiten beschouwing laten (108387 en 108388).

Ook bij het steunpunt passend onderwijs zijn er antwoorden te vinden over dit onderwerp. Twee voorbeelden: <klik hier> of <hier>

Wil je in relatie met de TLV meer weten over ‘hoe zit het met het (vaststellen van) het OPP” <klik hier> Met name in het bestuderen van de geschillen zelf en de uitspraak wordt duidelijk hoe zaken geïnterpreteerd kunnen worden en welke uitzonderingen in uiterste geval mogelijk blijken.