Reactie op NPO Ontwikkelingen

09-04-2021

De Sectorraad GO heeft de afgelopen periode, samen met de andere raden, veelvuldig overleg gevoerd met OCW naar aanleiding van de brief die de minister had geschreven over de zogenaamde scan, het daarbij horende stappenplan en de menukaart om de vertragingen in het onderwijs aan te pakken.

In het gehele onderwijsveld is daardoor veel onduidelijkheid en onrust ontstaan omdat er wederom veel gevraagd wordt van scholen terwijl de teams al lang aan de slag zijn om de vertragingen, op welk gebied dan ook, het hoofd te bieden. Van groot belang is dat de middelen die de scholen toegezegd zijn zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld worden zodat de teams de juiste keuzes kunnen maken.

Wel hebben de eerste gesprekken al opgeleverd dat er in elk geval een stappenplan is gemaakt speciaal voor het Gespecialiseerd Onderwijs.

Omdat de Sectorraad GO, evenals de andere deelnemers aan de gesprekken, het zeer onwenselijk vindt dat de scan, het stappenplan en de menukaart veel tijd gaan vergen van teams zijn er een aantal scherpe vragen gesteld:

  1. Is de scan en het bijbehorende stappenplan een nieuwe methode die scholen moeten gebruiken om vertragingen in beeld te brengen?
  2. Is de menukaart daarbij verplicht?
  3. Is het resultaat van de scan en de voorgenomen aanpak van de school voorwaardelijk om de bekostiging te ontvangen en wie gaat dat controleren?
  4. Is de verantwoordingslijn (jaarverslag, jaarrekening) zoals benoemd in het stappenplan ook daadwerkelijk de lijn die daarin gehanteerd wordt?

Ad 1 Voor zover nu duidelijk is kunnen de scholen het stappenplan als handreiking gebruiken om vertragingen in beeld te krijgen. De school hoeft het niet te gebruiken maar het kan ondersteunend zijn voor scholen die nog zoeken naar een goede cyclus. In elk geval is de uitkomst (dus waar zitten de vertragingen) van belang om een programma te maken. Die uitkomst wordt dan “scan” genoemd.

Ad 2 De menukaart is bedoeld om een keuze te maken uit interventies waarvan bewezen is dat ze (in meerdere of mindere mate) effect hebben wanneer je ze zou gebruiken. Deze worden aangereikt door OCW en zijn bedoeld om scholen op weg te helpen.

Ad 3 Vanuit de gesprekken kwam naar voren dat de scan en het daarbij behorende programma niet voorwaardelijk is om de financiering te ontvangen. De middelen zullen worden overgemaakt via de lumpsum bekostiging naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie. De plannen hoeven dus ook niet aangeleverd worden bij OCW en worden niet op voorhand gecontroleerd om voor bekostiging in aanmerking te komen behalve dan dat naar alle waarschijnlijkheid de Inspectie van het Onderwijs hier naar zal kijken binnen de kwaliteitscyclus die scholen daarvoor hanteren. Wel is de verwachting dat de scholen in september een aantal (gesloten) vragen in moeten vullen zoals bijvoorbeeld; Is het gelukt om een inhaalprogramma te maken en is de MR er bij betrokken geweest?

Ad 4 Welke eisen er naast de verantwoording via het jaarverslag en de jaarrekening worden gesteld kan niet met zekerheid worden gezegd. We pleiten ervoor dat scholen en besturen achteraf niet alsnog allerlei enquêtes en verantwoordingsinstrumenten hoeven in te vullen. We willen niet dat de bureaucratie aan de achterkant van het proces opdoemt. Dat zullen we de komende periode op de agenda houden.

Wij zijn geen spreekbuis van OCW maar willen toch de intentie, die tijdens de overleggen uitgesproken is, van deze vragen graag met jullie delen. We hopen dat dit enigszins bij kan dragen aan meer duidelijkheid en rust om zodoende bezig te kunnen blijven waar het om gaat namelijk juist nu de jeugd onderwijs en extra ondersteuning te bieden.