SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL ONDERWIJS

06-03-2021

Om echt passend onderwijs te kunnen bieden is het voor sommige leerlingen nodig om de schotten tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs op te heffen. Deze leerlingen zijn gebaat bij maatwerk, dat deels wordt geboden in het regulier- en deels in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op tientallen plaatsen in het land worden al gespecialiseerde voorzieningen in het regulier onderwijs ondergebracht of zijn scholen samengegaan in één geïntegreerde school.

Het ministerie van OCW wil deze beweging ondersteunen en heeft daartoe een nieuwe Beleidsregel experimenten regulier – speciaal in het leven geroepen. Dit maakt het voor scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs gemakkelijker om, met behoud van de huidige financiering, te experimenteren met meer geïntegreerde scholen. Ook de voorzieningen uit ‘cluster 1 en 2’ kunnen hieraan deelnemen. Klik hier voor meer informatie