Aanvragen ESF+VSO/Pro

In de nieuwe ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt weer subsidie beschikbaar gesteld voor de integrale begeleiding van leerlingen in het VSO en het Pro voor de uitstroom arbeidsmarkt.

Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.

Vanaf 16 mei kun je de subsidie ESF+ VSO/Pro aanvragen.

Intensieve lobby

Het voornemen van het ministerie was om het budget voor VSO/Pro aanzienlijk te verlagen naar een landelijk budget van 12 miljoen per jaar.

In samenwerking met de Sectorraad Pro is de Sectorraad GO er gelukkig dankzij een intensieve lobby in geslaagd het totaal beschikbare budget verhoogd te krijgen naar € 15 miljoen per jaar voor de komende 5 jaar.

In deze programmeringsperiode ESF+ zal er weer gebruik worden gemaakt van een standaardprijs die voor deze periode € 1.788 per leerling per schooljaar bedraagt. Er is co-financiering van minimaal 60% nodig.


Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De subsidie Pro/VSO voor het eerste tijdvak (2022-2023) kan door de centrumgemeente van de arbeidsregio worden aangevraagd in de periode van 16 mei ’22 tot en met 1 juli ’22 (tot 17.00).

Meer info over deze subsidieregeling