Advies vervallen coronamaatregelen

06-04-2023

Na het vervallen van de COVID-maatregelen begin maart 2023, is het eerder opgestelde Handelingskader thuisblijvers corona niet meer van toepassing.

Het uitgangspunt is nu dat alle jeugdigen die om medische redenen niet (volledig) naar school gaan er een passend onderwijsaanbod is.

Organisaties in de gezondheidszorg en het onderwijs hebben hierover een handelingsadvies opgesteld voor leerlingen die vanwege corona langdurig (deels) niet naar school gaan.

Begin maart besloot het kabinet om specifieke COVID-19 maatregelen zoals testen bij klachten en isolatieadvies te laten vervallen. Het virus gaat nog wel rond onder de bevolking maar leidt niet meer tot grote problemen.

Leerlingen die vanwege corona niet naar school gaan

Toch zijn er nog leerlingen die vanwege corona langdurig (deels) niet naar school gaan. Het betreft jeugdigen die bij een corona-infectie zelf een verhoogd risico lopen, jeugdigen met gezinsleden met verhoogd risico en jeugdigen met post-COVID. Ook kan een reden van thuisblijven zijn dat er onduidelijkheid en onzekerheid is over de medische gevolgen van een corona-infectie op langere termijn.

Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen

Voor deze leerlingen geldt nu dezelfde route als voor alle andere leerlingen die ziek zijn. AJN Jeugdartsen Nederland, Ieder(in), Ingrado, Ouders & Onderwijs, het ministerie van VWS, het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad hebben hierover een ‘Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen‘ gepubliceerd. Het eerder opgestelde handelingskader thuisblijvers corona is daarmee niet meer van toepassing. 

Voorkomen dat leerlingen uitvallen

Uitgangspunt is dat voorkomen moet worden dat leerlingen uitvallen. Samen met de jeugdige, ouders, school en zo nodig in overleg met behandelaren en de leerplichtambtenaar, kan gekeken worden hoe een jeugdige weer passend deel kan nemen aan onderwijs. 

ADVIES SCHOOLDEELNAME NA VERVALLEN CORONAMAATREGELEN