Bevoegdhedenstelsel voldoende toekomstbestendig?

17-02-2020

De regelgeving over bevoegdheden is momenteel complex en op onderdelen rigide waardoor leraren, potentiële leraren, scholen en lerarenopleidingen knelpunten ervaren in het huidige bevoegdhedenstelsel. Het bevoegdhedenstelsel is onvoldoende toekomstbestendig en past op sommige vlakken niet meer bij het onderwijs dat leerlingen nodig hebben.

Knelpunten

De ervaren knelpunten zijn voor een deel algemeen van aard, zoals inflexibele schotten tussen sectoren. Daarnaast zijn er specifieke knelpunten, zoals de vraag naar leraren met kennis en ervaring die toegespitst is op de behoeftes van leerlingen op het vmbo, de onderbouw van het basisonderwijs, of het speciaal onderwijs. 

Door ruimte te maken voor meer gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden, wil OCW deze beter laten aansluiten bij datgene wat het onderwijs nodig heeft. Om het beroep aantrekkelijker te maken willen de ministers van Onderwijs meer ruimte voor circulaire carrières en mobiliteit. Dit vraagt om bevoegdheden en lerarenopleidingen waarin structureel ruimte is voor loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren. 

Commissie Onderwijsbevoegdheden

Om dit mogelijk te maken is er een commissie Onderwijsbevoegdheden gestart. Deze komt in 2020 met twee adviezen.

  • Het eerste voorlopige advies komt voor de zomer en gaat over de bekwaamheidsgebieden: voor welke rollen en onderwijsgebieden moeten competenties worden beschreven en welke pedagogische en didactische competenties zijn sector- en vakoverstijgend.
  • Het eindadvies wordt in december aan de ministers van OCW aangeboden. De commissie werkt  voor haar eindadvies het eerste advies verder uit. De commissie zal daarnaast uitgangspunten  voor een nieuwe vorm van lerarenopleidingen beschrijven en voorbeeldroutes hoe verschillende studenten een bevoegdheid kunnen halen. Een bevoegdheid is de formele erkenning van het feit dat een leraar op een bepaald gebied  bekwaam is.

Meer informatie