Collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZIO)

06-12-2022

In de jaren 2020-2022 is er kwantitatief onderzoek gedaan op een landelijk representatieve steekproef van 50 (v)so-scholen.

Dit onderzoeksdeel heeft gedetailleerde data opgeleverd over het aanbod, de omvang, het bereik, de financiering en de kosten van alle zorg en ondersteuning in het (v)so cluster 3 en 4.

Daarnaast hebben ze op deze 50 scholen ook kwalitatieve procesgegevens verzameld. In dezelfde periode is er in de twee pilotregio’s Hart van Brabant en Twente begeleid en gemonitord op hun weg naar collectieve financiering en hebben ze de ontwikkelingen daaromtrent in 12 andere regio’s gevolgd.

Dit kwalitatieve onderzoeksdeel maakt duidelijk hoe collectieve financiering in de praktijk werkt of niet werkt, in hoeverre de aanpak succesvol of risicovol is, welke knelpunten zich voordoen binnen de huidige wettelijke kaders en welke (creatieve) oplossingen daarvoor worden gevonden.

Gaandeweg het landelijke onderzoek bleek dat de betrokken partijen weliswaar een heel eind komen, maar dat het niet lukt om het collectieve scenario volledig in praktijk te brengen, omdat ze aanlopen tegen de grenzen van de wetgeving.

Daarom is op verzoek van de ministeries een beleidssimulatie uitgevoerd, waarin met vertegenwoordigers van ouders en ouderorganisaties, schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren/zorgverzekeraars in kaart is gebracht hoe de toekomstige financiering van zorg in onderwijstijd eruit zou moeten zien.

Dit wordt begin 2023 besproken in de kamer.

We beraden ons nog op een reactie!

Hierbij het onderzoek:

En voor de snelle lezer: