Tool exacte bedragen NPO

Onderwerp: NPO

30-06-2021

Vanaf vandaag kan elke school berekenen hoeveel geld ze het komende schooljaar precies krijgt voor het Nationaal Programma Onderwijs. OCW ontwikkelde hiervoor een tool. Ook is meer bekend over de verantwoording van de NPO-middelen.

OCW publiceerde de definitieve bedragen die in 2021/2022 beschikbaar komen voor het Nationaal Programma Onderwijs en maakte ook een tool om de bekostiging per school te berekenen. De bekostiging wordt per 1 september 2022 maandelijks uitbetaald, waarbij in september ook de betaling van augustus wordt uitgekeerd.

Middelen tweede NPO-jaar

Voor het tweede NPO-jaar, 2022/2023, is nu de inschatting dat minimaal €500 per leerling beschikbaar is. Het definitieve bedrag zal onder andere afhangen van de actuele ontwikkeling van achterstanden en de uitkomsten van de implementatiemonitor (die de gekozen interventies, ervaren uitvoeringsproblematiek en effectiviteit in kaart brengt). Mogelijk wordt op basis daarvan de inzet en verdeling van de beschikbare middelen over de scholen herijkt en gerichter ingezet. Hierover komt in het voorjaar van 2022 duidelijkheid. Dan ook wordt besloten of de NPO-periode al dan niet met 1 of 2 schooljaren wordt verlengd.                               

Alle extra financiering op een rij

We maakten een overzicht voor je van alle extra financiering in het kader van het NPO. De eerder aangekondigde tijdelijke arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand is hier nog niet in opgenomen. Wat die toelage concreet betekent voor deze scholen is nog niet bekend, omdat het overleg hierover nog plaatsvindt.

Verantwoording

Over de verantwoording van de NPO-middelen is nu ook meer duidelijkheid.

  • In het jaarverslag 2021 moeten schoolbesturen in het bestuursverslag (maatschappelijk thema) op hoofdlijnen op bestuursniveau verantwoording afleggen over
    • totstandkoming van de schoolprogramma’s (schoolscan, soorten interventies, instemming medezeggenschap)
    • hoeveel procent van de NPO-middelen is uitgeven aan de inhuur van extern personeel. Plus een toelichting waarom er gekozen is voor inhuur van externe medewerkers
    • welke eerste resultaten gemeld kunnen worden (dit zal beperkt zijn voor de verantwoording over 2021, omdat het over alleen de laatste 5 maanden van 2021/ eerste 5 maanden van 2021/2022 gaat)
  • Daarnaast moet over 2021 extra informatie aangeleverd worden via XBRL over de inzet van de NPO-middelen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen middelen die op brin-niveau worden ingezet en middelen die op grond van de menukaart en na instemming van de individuele MR-en bovenschools worden ingezet.  
Meer informatie

Vragen over de bekostiging, besteding en verantwoording van NPO-geld? Veel antwoorden vind je op www.nponderwijs.nl. Ook wijzen we je graag op ons webinar van 2 juli. We hebben OCW uitgenodigd om daarin antwoord te geven op jouw juridische en financiële vragen.