Experiment ‘regulier-speciaal’ aanvragen

17-03-2022

Scholen kunnen voor het schooljaar 2022-2023 een aanvraag indienen vóór 1 juni 2022.

De aanvraag omvat de volgende onderdelen:

  • Een plan van aanpak voor het experiment: visie, doelen, huisvesting, aanpak, planning en begroting. Het plan beschrijft ook het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de geïntegreerde voorziening en hoe het experiment is ingebed in het systeem van kwaliteitszorg.
  • Een bewijs van instemming van de medezeggenschapsraden van deelnemende scholen en instellingen, van de betrokken samenwerkingsverband(en) en van de betrokken gemeente(n).
  • Indien een van de deelnemende scholen of instellingen een so/vso school betreft, wordt in het plan van aanpak beschreven hoe het deel van de school dat geen onderdeel uitmaakt van het experiment in de nieuwe situatie wordt vormgegeven.

De aanvraag wordt ingediend door het bevoegd gezag van de deelnemende scholen.

Zijn er meerdere bevoegde gezagsorganen betrokken, dan dienen zij de aanvraag gezamenlijk in. De aanvraag moet worden ingediend bij:

OCW
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Of per e-mail bij: m.zandbergen@minocw.nl onder vermelding van ‘Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs’

Meer informatie