Experimenten ‘regulier en speciaal’ open voor aanmelding

30-05-2022

Scholen kunnen tot en met 1 juli 2022 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’.

Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas.

Scholen kunnen alle leerlingen op deze manier een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoet komen aan hun ondersteuningsbehoeften.

Dit past in een bredere ontwikkeling om tot inclusiever onderwijs en meer maatwerk voor leerlingen te komen. 

Geïntegreerde voorziening

Met het experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren.

Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd, terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan.

De scholen en instellingen houden tijdens het experiment hun BRIN-nummers.

Tijdens het experiment zal – op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen – worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Aanvraag indienen

Aanvragen voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2022-2023 kunnen tot 1 juli 2022 worden ingediend. In de beleidsregel lees je hoe je een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden deze aanvraag moet voldoen. 

De regeling loopt nog twee jaar door; daarna is het de bedoeling dat er een nieuwe beleidsregel komt die nog meer ruimte biedt in de route naar inclusiever onderwijs. 

Ondersteuning vanuit Steunpunt Passend Onderwijs

Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om samen te komen tot een geïntegreerde voorziening waarin aan een breed scala van leerlingen onderwijs wordt gegeven.

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunt en begeleidt de initiatieven, in samenwerking met het NCOJ. 

In een online community van het SPO kunnen scholen daarnaast vragen stellen aan elkaar en ideeën en ervaringen op dit vlak delen.

Ook onderstaande brengen zij graag onder je aandacht:

Mocht je nog aanvullende vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Marlies Peters.