Toelage scholen extra achterstanden

Onderwerp: NPO

24-08-2021

Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee schooljaren een toelage van gemiddeld 8 procent van hun loon.

Dit zou het aantrekkelijker maken om op deze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te (blijven) werken. Aldus ministerie van onderwijs.

We zijn blij met de aandacht die er is voor personeelstekort in het onderwijs. Ook dat voor de scholen waarvoor het extra moeilijk is om personeel te krijgen er nu meer mogelijk is.

Een probleem is echter ook, dat voor de scholen die niet in aanmerking komen het waarschijnlijk nog moeilijker wordt om hun personeelstekort aan te pakken.

Omdat gespecialiseerd onderwijsscholen vaak bovenregionaal werken is de mate van achterstand bij leerlingen anders ‘verdeeld’ en te definiëren dan dat een school bijna alle leerlingen uit de directe omgeving, b.v. een straal van 2 a 3 km, betrekt.

We hebben eerder aangegeven aan OCW dat we de verouderde CUMI systematiek een niet juiste methode vinden om extra achterstand in ontwikkeling in het gespecialiseerd onderwijs in kaart te brengen. Helaas hebben zij deze wel als standaard genomen. Ook het tijdelijke karakter ervan is ingewikkeld en zouden we graag anders zien.

Met deze tool kun je nagaan of jouw school valt onder deze criteria. We weten dat sommige gespecialiseerde scholen er nu wel onder vallen en sommigen niet. De reacties van besturen/scholen zullen we kenbaar maken bij OCW. Deze kun je <hier> geven.

Richtlijn PGMR

Voor het toekennen van arbeidsmarktoelagen zijn afspraken nodig met de PGMR. Toen OCW aangaf dat zij ondanks bezwaren, zouden doorgaan met deze regeling, hebben PO-Raad en VO-raad hiervoor een richtlijn opgesteld.

De richtlijn is vooral bedoeld als praktisch hulpmiddel om deze afspraken op het niveau van school of schoolbestuur met de medezeggenschapsorganen te maken. 

Verantwoording

In de beschikking die hierover is verstuurd naar besturen (eind augustus), is ook aangegeven hoe de verantwoording hiervan dient plaats te vinden. Deze staat los van de NPO middelen verantwoording.