Handreiking verantwoording middelen NPO aangepast

12-11-2021

Om misverstanden over de verantwoording van NPO-middelen te verhelpen, is de kort geleden uitgegeven handreiking hierover verduidelijkt.

De vraag was met name of nog niet bestede NPO-middelen aan het eind van het jaar aan de reserve moesten worden toegevoegd of dat er een balanspost voor kon worden opgenomen.

Binnen de regels voor jaarverslaglegging dient bij lumpsumbekostiging de ontvangen jaarlijkse normatieve rijksbijdrage in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig te worden verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

De NPO-middelen, volgens de regeling een bekostiging per schooljaar, zijn in het vo ondergebracht binnen de beschikking prestatiebox 2021 SHRM en de verantwoording dient zich dan ook te richten naar het (juridische) regime van de prestatiebox 2021.

Hiervoor geldt een verantwoording op kalenderjaar. De handreiking is met deze nuancering en verduidelijking aangepast voor schoolbesturen en hun accountants.

Dit is afgestemd met het ministerie van OCW, die verantwoordelijk is voor de regeling.

Lees verder en download hier de handreiking