Internetconsultatie wetsvoorstel bevoegdheden jonge/oudere kind

15-01-2021

Minister Slob en minister Van Engelshoven stellen voor om met ingang van studiejaar 2022-2023 twee aanvullende nieuwe bevoegdheden voor leraren te introduceren. Het gaat om een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het jonge kind, en een bevoegdheid voor schoolonderwijs voor het oudere kind. Tot 1 februari loopt de consultatie.

Leraren met een pabo-getuigschrift kunnen aan de slag in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of in het praktijkonderwijs. In het derde en/of vierde studiejaar kunnen studenten zich specialiseren in onder andere een specifieke leeftijdsgroep.

Dit wetsvoorstel introduceert twee nieuwe bevoegdheden voor leraren voor schoolonderwijs aan het jonge en aan het oudere kind. Verder wordt geregeld dat de afbakening van de leeftijdsgroepen in een amvb kan worden vastgelegd en dat de toelatingseisen en bekwaamheidseisen bij de nieuwe bevoegdheden kunnen worden aangepast.

Specialisatie

Met dit wetsvoorstel krijgen (aanstaande) pabo-studenten de mogelijkheid om vanaf de start te kiezen voor een specialisatie voor onderwijs aan het jonge, dan wel het oudere kind. Pabo’s kunnen opleidingen gaan aanbieden die leiden tot een getuigschrift voor de nieuwe bevoegdheid. Het wetsvoorstel komt voort uit de wens voor meer specialisatie in het regeerakkoord 2017 en is de uitwerking van de motie-R. Heerema c.s. (februari 2020) waarin de regering wordt gevraagd om differentiatie binnen de pabo mogelijk te maken met bijbehorende bevoegdheden, bekwaamheidseisen en toelatingseisen.

Internetconsultatie

 In de internetconsultatie heb je de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel, als geheel, kan je (ook) reageren op specifieke onderdelen en is er ruimte om suggesties te doen voor de uitwerking van de afbakening in leeftijdsgroepen, de eventuele aanpassing van de bekwaamheidseisen en/van of de toelatingseisen voor de nieuwe bevoegdheden. Jouw reactie kan anoniem of openbaar worden ingediend. Na sluiting van de consultatie worden de reacties meegenomen bij de verdere uitwerking van dit wetsvoorstel.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!