Nice to Know, week 3

21-01-2021

Deadline vaststellen schooladvies voor po uitgesteld naar 15 maart

Vanwege de lockdown biedt OCW scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De adviezen moeten uiterlijk op 15 maart zijn ingevoerd in BRON. Het is van belang dat – mocht er van deze ruimte gebruik worden gemaakt – dit in goed overleg tussen het po en het vo gebeurt.

De huidige groep 8-leerlingen zijn in het afgelopen kalenderjaar twee keer geconfronteerd met een periode van thuisonderwijs. Op dit moment worden hun schooladviezen nog eens tegen het licht gehouden. Verschillende organisaties riepen onlangs po-scholen op om met name kinderen in kwetsbare situaties dit jaar kansrijk te adviseren. Ook het ministerie van OCW schrijft vandaag in zijn nieuwsbrief po dat het belangrijk is groep 8-leerlingen dit jaar het voordeel van de twijfel te geven.

Met de scholensluiting tot 9 februari en de voorjaarsvakantie vlak daarna komen veel po-scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Daarom is besloten de deadline voor het vaststellen van het advies uit te stellen tot 15 maart. Normaliter moeten deze adviezen voor 1 maart gegeven zijn. Hierbij moet benadrukt worden dat dit uitstel vanwege de huidige situatie nu mogelijk gemaakt is door OCW, maar dat dit uiteraard niet benut hoéft te worden.

Afstemming tussen po en vo

Vaak zijn er op regionaal niveau afspraken gemaakt over wanneer het schooladvies gegeven wordt en wanneer leerlingen zich aanmelden bij een middelbare school. De uitgestelde deadline voor het schooladvies kan invloed hebben op het aanmeldproces van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is daarom van belang dat de eventuele keuze om schooladviezen later te geven, op regionaal niveau goed wordt afgestemd met het vo.

Eindtoets

Het ministerie ziet op dit moment geen reden om de eindtoets dit jaar te annuleren. Die wordt, zoals elk jaar, afgenomen tussen 15 april en 15 mei.

Basisschooladvies

Interactieve simulatie Basisschooladvies

In het laatste basisschooljaar krijgt een leerling het belangrijke advies voor het vervolgonderwijs. Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Maar soms nemen leraren zaken mee in hun advies die onbedoeld de kansen van leerlingen kunnen belemmeren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kansen(on)gelijkheid bij de overgangen po-vo’ van de onderwijsinspectie.

Met de interactieve simulatie Basisschooladvies kun je zelf ontdekken wat – bewust én onbewust – wordt meegewogen bij de advisering in groep 8. Doe de simulatie en ontvang feedback over je eigen manier van adviseren, en tips. Als aanleiding om er nog eens over door te denken. En vooral: om er eens met collega’s over door te praten. Het spelen van de simulatie duurt zo’n 15 tot 20 minuten. Meer informatie en/of de simulatie spelen? Klik hier

Kansrijk adviseren

Kansrijk adviseren voor de groep 8-leerlingen in kwetsbare situaties is juist nu belangrijk. Bijgaande infographic legt uit waarom het juist dit jaar zo belangrijk is en hoe je dat doet.


Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs

De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt op een nieuwe manier gekeken of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit gebeurt door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij wordt een nieuwe maat gebruikt om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kan rekening worden houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties.

Wat heb ik hier als school of bestuur aan?

Het onderwijsresultatenmodel is niet alleen een instrument voor de inspectie om te beoordelen of scholen voldoende resultaten halen. Het geeft scholen en besturen ook de gelegenheid om te kijken of ze resultaten behalen die ze mogen verwachten. Daarbij kunnen zij zich vergelijken met scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.