Nieuw OPP van ParnasSys

19-05-2022

ParnasSys ontwikkelde samen met besturen uit het regulier en gespecialiseerd onderwijs een nieuwe OPP.

Ze geven aan dat het nieuwe OPP werkt met een handiger invulmodel, onderverdeeld in verantwoording, handelingsplan en evaluatie.

Bij de verantwoording leg je gegevens over het huidige didactisch en leergebiedoverstijgend niveau, stimulerende en belemmerende factoren en de ondersteuningsbehoefte vast. Ook bepaal je hier het ambitieniveau en het verwachte uitstroomprofiel van de leerling.

In het onderdeel handelingsplan formuleer je vervolgens een concrete aanpak om de ambities te realiseren.

Bij de evaluatie check je met behulp van observaties en resultaten uit ParnasSys in hoeverre de doelen zijn behaald en welke ambities en acties hieruit voortkomen. Je werkt daardoor cyclisch aan steeds betere ondersteuning.

Meer hierover lezen op de site bij ParnasSys <klik hier>