Onderwijs OMT: NPO vergt meer tijd

Onderwerp: NPO

29-04-2021

Het OMT Onderwijs adviseert het ministerie van OCW om de planning van het Nationaal Programma Onderwijs te heroverwegen en uit te breiden. Als scholen langer de tijd hebben om middelen gericht in te zetten kan er gewerkt worden aan duurzame verbetering, aldus de groep wetenschappers.

Het is volgens het OMT Onderwijs – een groep van onafhankelijke wetenschappers op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid – waardevol dat scholen is gevraagd de gevolgen van de schoolsluiting voor leerlingen in kaart te brengen en dat er gestuurd wordt op wetenschappelijk gefundeerde interventies. Tegelijkertijd plaatst hij kanttekeningen bij de huidige opzet: het Nationaal Programma Onderwijs heeft een looptijd van 2,5 jaar en scholen staan voor de lastige taak om in korte tijd tot weloverwogen keuzes te komen. Het OMT Onderwijs adviseert om scholen langer de tijd te geven om de middelen gericht in te zetten, zodat er gewerkt kan worden aan duurzame verbetering. 

Twee sporen

Scholen zouden volgens de wetenschappers moeten kunnen opereren langs twee sporen. Het eerste spoor is gericht op de korte termijn, waarbij snel hulp wordt geboden aan leerlingen die dat nu het hardst nodig hebben, zoals nu ook al gebeurt. Een tweede, aanvullend spoor kan gericht zijn op een iets langere termijn. De huidige planning van 2,5 jaar maakt het uitvoeren van het tweede spoor lastig, aldus het OMT Onderwijs. ‘Iets meer tijd nemen zal uiteindelijk leiden tot een beter afgewogen keuze waarmee de kans groter wordt dat de interventie de gewenste effecten heeft.’

Ook de VO-raad is er voorstander van scholen langer dan 2,5 jaar de tijd te geven om zo in te kunnen zetten op duurzame verbetering van het onderwijs. Het is belangrijk dat het programma ruimte biedt voor evaluatie en eventueel bijstellen van schoolprogramma’s. De VO-raad pleit voor een solide ontwerp van de monitoring van (de effecten van) het Nationaal Programma Onderwijs en maakt zich daarnaast hard voor structurele middelen om de onderwijskwaliteit blijvend naar een hoger plan te tillen. 

Werking van interventies

Ook adviseert de groep wetenschappers het ministerie om scholen op korte termijn meer ondersteuning te bieden bij het maken van een analyse en de keuze voor interventies. Ook moet volgens hen aandacht besteed worden aan de werking van interventies: niet alleen de keuze voor een mogelijke interventie, maar vooral de vraag wat maakt dat deze interventies werken (of juist niet) is cruciaal voor een succesvolle implementatie, aldus het OMT Onderwijs. 

Over het Onderwijs OMT

Het Onderwijs OMT heeft als ambitie om de aanwezige wetenschappelijke kennis en ‘know how’ in toegankelijke vorm te delen met het veld. Eerdere adviezen van het OMT Onderwijs gaan over het kijken naar en in kaart brengen van cognitieve achterstanden en de inzet van zomerscholen. Ze worden opgesteld door leden van het Onderwijs-OMT, aangevuld met wetenschappelijke experts op een specifiek thema.