Zorg in onderwijstijd: stand van zaken

15-10-2021

In opdracht van de ministeries van OCW en VWS doen DSP-groep en Oberon samen met Onderwijsconsulenten onderzoek naar de mogelijkheden en opzet van collectieve financiering van zorg in het speciaal onderwijs.

Uiteindelijk doel is de problemen die (v)so-scholen en ouders nu ondervinden bij de organisatie en financiering van zorg in onderwijstijd, te verlichten. Het programma beslaat drie jaar (2020-2022) en bestaat uit drie onderdelen:

  1. Onderwijsconsulenten zetten zogeheten zorgarrangeurs in om op 50 (v)so-scholen (cluster 3 en 4) hands-on ondersteuning te bieden bij het regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd en bij het inzetten van zorggelden waar hun leerlingen vanuit de zorgwetten aanspraak op kunnen maken.
  2. Landelijk representatief onderzoek naar de huidige inzet en bekostiging van zorg en ondersteuning met de 50 arrangeerscholen als steekproef.
  3. Begeleiding en monitoring van 2 pilotregio’s – Twente en Hart van Brabant – die collectieve financiering van zorg in onderwijstijd in de praktijk uitproberen.

Het onderstaande document geeft kort weer waar het traject medio 2021 staat, wat er afgelopen jaar is gerealiseerd en bereikt en wat er voor het komende jaar op de rol staat.