Onderzoekskaders: bijstelling 2022

25-08-2022

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

De inspectie stelt jaarlijks de kaders bij, om ze aan te passen op veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De bijstelling van dit jaar is iets uitgebreider dan andere jaren vanwege het coalitieakkoord, dat de basis vormt van het huidige kabinet. 

Direct naar de actuele onderzoekskaders

In het Onderzoekskader 2021 voor het speciaal onderwijs is er in de bijstelling van dit jaar (2022) een inhoudelijke aanpassing: 

  • de expliciete opname van basisvaardigheden in de standaarden.

In lijn met het Masterplan Basisvaardigheden van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs gaat de Inspectie van het Onderwijs meer aandacht schenken aan de basisvaardigheden.

Daarom is het accent op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap duidelijker opgenomen in de standaarden van het kwaliteitsgebied Sturing, Kwaliteitszorg en Ambitie op het schoolniveau (SKA) als ook in de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie op bestuursniveau (BKA).

De basisvaardigheden en de plek die deze hebben bij de (ontwikkeling van de) visie, ambitie en doelen (beleid) van besturen en scholen krijgen een plek in het toezicht. Hetzelfde geldt voor de invulling en uitvoering van het beleid en de evaluatie en verantwoording daarvan. 

Daarnaast wordt een tweetal voorschriften van kracht inzake de jaarverslaggeving van onderwijsbesturen. Het ene voorschrift bepaalt dat het jaarverslag in het Nederlands moet zijn geschreven en openbaar moet worden gemaakt. Het andere voorschrift bepaalt dat er een toelichting in het verslag moet worden opgenomen als het publieke eigen vermogen boven de signaleringswaarde uitkomt.

In lijn met de PO Raad begrijpen we de toenemende aandacht voor de basisvaardigheden maar vinden we dit een te smalle kijk op onderwijskwaliteit.

De basisvaardigheden vormen weliswaar een belangrijk deel van het aanbod, maar onderwijskwaliteit is veel meer dan uitsluitend de basisvaardigheden. Zeker in het GO.

Ook wij hebben zorgen over de uitvoerbaarheid van de verkorte doorlooptijden. Twee weken is te beperkt om schoolbesturen de gelegenheid te bieden om het conceptrapport voldoende door te kunnen spreken met de onderwijsteams, medezeggenschapsraden en het intern toezicht.