OPP hoe zat het ook al weer?!

23-08-2022

We gaan het land in (als de subsidie ervoor beschikbaar is) om samen met de scholen te kijken hoe het (wellicht) wat beter (meer smart, de ondersteuningsbehoefte echt duidelijk weergegeven, niet te veel maar ook niet te weinig informatie).

Wat zegt de geschillencommissie:

Inhoud van het ontwikkelingsperspectief

In de onderwijswetten staan de verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief genoemd. Het gaat daarbij om globale eisen. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze het ontwikkelingsperspectief onderbouwen en welke instrumenten zij daarvoor gebruiken.

De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief zijn:

  • het uitstroomprofiel: de onderwijssoort of het vervolgonderwijs waarnaar de leerling naar verwachting zal uitstromen dan wel het soort arbeid of de vorm van dagbesteding waarnaar uitstroom van de leerling wordt verwacht;
  • de onderbouwing van het uitstroomprofiel;
  • de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. Dit zijn kindgebonden factoren en omgevingsfactoren die (mede) bepalen of een leerling een bepaalde uitstroombestemming kan bereiken, zoals bijvoorbeeld motivatie, of een stimulerende thuisomgeving;
  • het handelingsdeel: een omschrijving van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.
  • afwijking van het onderwijsprogramma. Het opp van leerlingen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs vermeldt ook wanneer wordt afgeweken van één of meer onderdelen van het onderwijsprogramma. Dit geldt niet voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • vervangende onderwijsdoelen: als de kerndoelen niet voor een leerling gehanteerd kunnen worden, wordt in het opp aangegeven welke vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd. Dit is alleen vastgelegd voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • afwijken van de onderwijstijd. In bepaalde gevallen kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd voor leerlingen, die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen en onderwijs volgen op een andere plek dan de school. Het opp vermeldt dan de afspraken die zijn gemaakt over het onderwijsaanbod, de toetsing, de begeleiding van de school en de beoogde duur.

De ondersteuning die onder de basisondersteuning valt, hoeft dus niet te worden beschreven in het ontwikkelingsperspectief.

Op het ontwikkelingsperspectief is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uit de AVG volgt dat in het ontwikkelingsperspectief alleen persoonsgegevens mogen staan, die noodzakelijk zijn voor het doel ervan.

Suggestie vanuit ons:

Handig kan zijn om als GO- school zelf een niveau van extra basisondersteuning in het algemeen te beschrijven. Dan kan in het OPP daar naar verwezen worden. Denk dan aan (standaard) kleinere klassen, meer inzet gedragsdeskundigen, extra (basis) voorzieningen.

Dan hoeft alleen in het handelingsdeel dat wat je bovenop je extra basisvoorziening (individueel) aanbiedt aan de leerling als GO school, leerling specifiek beschreven te worden in het OPP.

Belangrijk is dat dan naast het ontwikkelperspectief ook er een heldere verantwoording mogelijk is van de ingezette extra ondersteuning die geboden wordt. Dit onder andere t.b.v. de TLV aanvraag waarbij bijna altijd het OPP gebruikt wordt als ‘het’ document.

Kortom: kan je (later) makkelijk terug zien en -beredeneren dat de middelen die verkregen zijn (gemiddeld) ook daadwerkelijk ingezet zijn en nodig bleken. Kortom kan je ‘SMART’ evalueren.

Ook zijn er in het verleden modellen op basis van het DGM beschikbaar gesteld. De so versie en de vso versie. Parnassys heeft ook een voorbeeld OPP format en o.a. ook Edumaps heeft deze!

Doe je voordeel ermee.

Bij vragen horen we het graag!