Patrick Hallink landelijk kwartiermaker arbeidstoeleiding pro-vso

08-01-2021

Al geruime tijd werken de Sectorraad Praktijkonderwijs (Pro) en de Sectorraad GO (voorheen LECSO) nauw samen op het gebied van arbeidstoeleiding voor Pro-leerlingen en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Verbetering van die toeleiding in de meest brede zin des woords, om zo de kansen op de arbeidsmarkt voor leerlingen voor wie dat niet altijd even vanzelfsprekend is te vergroten, is daarbij het doel van deze intensieve samenwerking. In dat kader zijn wij al geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in gesprek om de infrastructuur voor de toeleiding naar werk voor deze leerlingen te verfijnen. Een verfijning die er toe moet leiden dat de landelijke, voor hen relevante informatie over arbeidstoeleiding, de pro- en vso scholen zo snel mogelijk bereikt.

Twee niveaus

De realisatie van die verfijning zien wij op twee niveaus. Allereerst op landelijk niveau. Wij hebben daartoe het voorstel ingediend om een landelijke kwartiermaker arbeidstoeleiding vso-pro aan te stellen: iemand die enerzijds de wegen binnen de ministeries en de politiek kent, maar anderzijds over ruime ervaring binnen en kennis over het praktijk- en vso onderwijs beschikt.

Wij zijn dan ook zeer verheugd jullie te kunnen melden dat wij dankzij de financiële ondersteuning van het ministerie van SZW m.i.v. 1 januari 2021 jl. de heer Patrick Hallink in de functie van landelijk kwartiermaker arbeidstoeleiding pro-vso te hebben kunnen aanstellen. Patrick heeft ruime ervaring op het terrein van arbeidstoeleiding voor pro- en vso-leerlingen, waarbij hij zowel het landelijke beleid als de doelgroep goed heeft leren kennen. Hij zal rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sectorraad Pro en de Sectorraad GO komen te werken en is te bereiken op het e-mail adres p.hallink@vsopro.nl.

Landelijke kwartiermaker

De landelijk kwartiermaker arbeidstoeleiding pro-vso moet de spil gaan vormen tussen enerzijds hetgeen landelijk op het gebied van arbeidstoeleiding voor onze doelgroep geïnitieerd wordt en anderzijds het tweede niveau: het praktijkveld. Een belangrijke opdracht die Patrick dan ook mee krijgt is om de verfijning op het tweede niveau verder vorm te geven, met als uitgangspunt onze uitdrukkelijke wens om in alle arbeidsmarktregio’s een herkenbare coördinator pro-vso te hebben. Deze coördinator pro-vso kent als geen ander de pro- en vso-scholen in betreffende regio en heeft bij hen het draagvlak om het vso en pro te vertegenwoordigen op het gebied van arbeidstoeleiding. Daarnaast kent de coördinator alle belangrijke actoren binnen de arbeidsmarktregio: werkgevers, relevante netwerken, de SBB-functionaris, het WSP, de (centrum)gemeenten, etc. etc.

In vele arbeidsmarktregio’s zijn er al functionarissen wiens taak het is de contacten te onderhouden met het pro-vso, de invulling is echter divers. De opdracht aan de landelijk kwartiermaker is dan ook om de positie van het pro-vso binnen de arbeidsmarktregio’s in beeld te brengen en daar waar gewenst mee te denken over en mee te werken aan mogelijke ontwikkelkansen.

Doel

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een landelijk netwerk van regionale coördinatoren pro-vso, dat niet alleen door de kwartiermaker gevoed kan worden met relevante informatie voor het pro en vso, (ESF, regelingen, landelijke ontwikkelingen, etc.), maar waar omgekeerd het netwerk ook de praktijkervaringen en ideeën met de kwartiermaker kan delen en bij kan inbrengen. Kortom, een ambitieuze doelstelling, waar we Patrick alle succes bij wensen! Jullie zullen de komende periode ongetwijfeld ergens nader kennis met hem kunnen maken!