Plan en uitwerkingen NPO

Onderwerp: NPO

27-07-2021

Het volledige plan voor het NPO, inclusief doelen, monitoring en evaluatie, is deze maand door OCW aan de Kamer gestuurd.

Monitoring van het NPO verloopt langs twee hoofdlijnen:  

  • De implementatiemonitor – brengt in kaart welke interventies worden gekozen, welke uitvoeringsproblematiek wordt ervaren en hoe effectief bepaalde interventies zijn 
  • De resultatenmonitor- geeft een landelijk beeld van de vertraging die leerlingen hebben opgelopen en het herstel daarvan.  

Ook is er nog een effectmeting waarin bij een selecte groep scholen wordt onderzocht wat het effect is van een aantal kansrijke interventies en onder welke omstandigheden deze het beste werken.  

Rapportages en verlenging NPO 

Over voortzetting en eventuele verlenging van het NPO wordt voorjaar 2022 een beslissing genomen. Dit ook op basis van een eerste beeld van de besteding van middelen tot dat moment. Er wordt halfjaarlijks over het NPO gerapporteerd en eind 2023 vindt de eindevaluatie van het programma plaats. 

Kenniscommunity 

De Kamer heeft Slob gevraagd een onderzoeksnetwerk te vormen, die scholen in het po en vo aanvullende kennis over de interventies biedt. Dat netwerk is in ontwikkeling. We willen o.a. graag zien dat wordt voortgebouwd op bestaande, ervaren netwerken die al met onderzoek en professionalisering bezig zijn. Ook dat er ruimte en extra aandacht zal zijn voor doelgroepen. Zoals gespecialiseerd onderwijs.

Gemeenten en NPO

Alle gemeenten ontvingen in juli een brief over het NPO-budget dat zij ontvangen en hoe dat besteed kan worden: onder meer in samenwerking met scholen om door corona veroorzaakte achterstanden in te halen. Meer informatie over de rol van de gemeenten vindt je op nponderwijs.nl.

Thuiszitters en NPO 

Voor thuiszitters (naar schatting zo’n 5.000 leerlingen) komt €3,5 miljoen beschikbaar voor schooljaar 2021/2022 en zo’n € 2,5 miljoen voor schooljaar 2022/2023. Dat bedrag wordt gericht ingezet om deze groep weer in verbinding met het onderwijs te brengen. 

In de Menukaart met interventies is aandacht voor thuiszitters en schoolbesturen en gemeenten hebben een rol hierin. De demissionair minister heeft ervoor gekozen om samen met drie landelijke organisaties, Stichting Gedragswerk, Ingrado en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, in overleg met de betrokken gemeenten te kijken wat kan helpen bij het oplossen van thuiszitten.

Wat dit traject volgens Slob uniek maakt is dat alle leerplichtambtenaren getraind worden en in gesprek gaan met de ouders en kinderen die dit betreft. Ook wordt monitoring gekoppeld aan dit traject