Scholen sluiten, wat betekent dit voor het gespecialiseerd onderwijs?

Thema: Examens

15-12-2020

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte van gisteravond leven er nog veel vragen. Ook binnen het gespecialiseerd onderwijs.

Het is uiteraard niemand ontgaan dat er voor leerlingen die praktijkvakken volgen, (voor)examen doen en kwetsbare leerlingen zijn (en dat laatste geldt voor onze gehele doelgroep), uitzonderingen worden gemaakt. De achtergrond van deze besluitvorming van OCW is erin gelegen dat de besmettingen niet zozeer in het onderwijs zelf plaatsvinden maar elders, en dat het onderwijs gesloten wordt om de besmettingen juist elders te voorkomen. OCW wil dat degenen die dat het meest raakt, nl. leerlingen die geen online les kunnen volgen en leerlingen die achterstanden kunnen oplopen zo min mogelijk hinder hiervan ondervinden.

Wat betekent dit nu voor het sbo en so?

OCW geeft aan dat het primair onderwijs, inclusief de scholen voor so en sbo in principe dicht gaan. Één van die uitzonderingen betreft het so en sbo. Zo is er voor het so en sbo de verplichting om voor kwetsbare leerlingen (leerlingen voor wie thuisonderwijs niet werkt vanwege hun structuurbehoefte, dan wel omdat hun thuissituatie niet veilig is, etc.) en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen, fysiek onderwijs te bieden. Constateren besturen dat dit voor het overgrote deel van hun leerlingen het geval is, dan is men vrij om de school in zijn geheel open te houden.

Wat betekent dit voor het vso?

In de gisteren gepubliceerde regeling van de overheid staat het volgende:

Regeling van ministerie VWS dd. 14 dec. 2020; Artikel 6.10 Verrichting onderwijsactiviteiten van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

Het is verboden met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari
2021 onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.  

Het eerste lid geldt niet voor:
a. afstandsonderwijs;
b. praktijkgerichte onderwijsactiviteiten;
c. onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar en het houden
van schoolexamens in het voorexamenjaar;
d. het houden van examens, tentamens en toetsen in instellingen voor
beroepsonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs;
e. het begeleiden van leerlingen en studenten in een kwetsbare positie;

f. het begeleiden van leerlingen van instellingen voor primair onderwijs
met een ouder of voogd die werkt in een cruciaal beroep als bedoeld in bijlage 1.

En op de site van Rijksoverheid staat genoemd bij ‘Uitzonderingen’:

“Leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen en leerlingen in het primair onderwijs van wie de ouders cruciale beroepen hebben,  mogen wel fysiek naar school. Dat geldt ook voor leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Leerlingen die volgend schooljaar examen doen, mogen naar school om schoolexamens te maken.

Ook voor studenten in het mbo en hoger onderwijs geldt dat ze de lessen zoveel mogelijk op afstand zullen volgen. Met uitzondering van examens en tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van studenten in een kwetsbare positie.”

Afwegingen voor de VSO scholen

Belangrijk voor het maken van een afweging is het volgende. Het uitgangspunt dat leerlingen in onze sector zo min mogelijk achterstanden moeten oplopen, onderschrijven wij als LECSO/SBOwerkverband. Het is fijn dat de school alle vrijheid heeft gekregen om hier maatwerk in te leveren ten opzichte van andere sectoren. Echter, wij zien ook dat er net zoals in de afgelopen weken ook nu situaties zijn waarin het geven van fysiek oAnderwijs en online onderwijs gecombineerd, niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door personeelstekorten, oplopende besmettingen bij leerlingen en personeel etc. Belangrijk voor de afweging die de scholen moeten maken voor de komende periode is dat duidelijk is dat ook onder de nieuwe regeling van de lock down de oude uitgangspunten blijven bestaan. Die zijn:

  • De schoolleiding kan om organisatorische redenen besluiten af te wijken van de regeling.
  • De schoolleiding is verantwoordelijk en maakt zelfstandig haar keuzes hierin; zulks in samenspraak met gemeenten; 

Bij het maken van die keuzes streven we er naar om zoveel mogelijk leerlingen géén achterstand op te laten lopen;

* De GGD beoordeelt of een school om gezondheidsredenen moet sluiten. OC&W maakt nog een verfijning van de Q&A op basis van onze input en die van anderen. Die zetten wij zo snel mogelijk ook op deze site www.lecso.nl.