Servicedocument voor schoolbesturen versie 23 januari en aanvulling 3 februari

Thema: Corona

03-02-2021

Het servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19 – versie 23 januari en aanvulling 3 februari zijn door OCW gecommuniceerd en hier te downloaden. Dit servicedocument geeft schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19. Daarnaast bevat het richtlijnen voor het heropenen van de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs per 8 februari 2021.

Extra duiding

We hebben steeds aangegeven dat er een duidelijke communicatie moet plaatsvinden. Echter je ontkomt er niet aan om soms nog iets meer duiding te geven. Deze duiding hebben we jullie via de mail laten toekomen. Deze boodschap is hier terug te lezen.

Voor het vso blijven de bestaande regelingen onverkort van kracht zoals beschreven in het servicedocument van 23 januari. Hierin zijn geen veranderingen gekomen. Er is een eerste versie servicedocument gecommuniceerd, waarin een zin stond die (logischerwijs) anders gelezen, geïnterpreteerd kon worden. Deze is verwijderd.

Wil je ons zaken meegeven? Reacties kun je hier kwijt. We bestuderen ze en nemen ze mee richting de tafels.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!