Subsidie aanvraag impuls voor schoolontwikkeling voor 15-01-2021

17-12-2020

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen vervolgens goed van de grond te krijgen. Zeker in deze tijden van coronamaatregelen is het lastiger hier ruimte en tijd voor vrij te maken.

Regeling Schoolkracht

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te brengen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden.

Plan indienen

Als vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en  LerarenOntwikkelFonds (LOF) kan een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs namens de school een plan indienen via de website van DUS-I. Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid en;
  • digitalisering.

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van DUS-I. Bij overintekening zal worden geloot. Begin maart heeft de aanvrager dan zekerheid of de school gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022. 

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!