Subsidieregeling jongeren in residentiële voorzieningen

05-09-2023

Momenteel wordt gewerkt aan een afbouw van de gesloten jeugdzorg. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs: jongeren worden steeds vaker in kleinschalige, open residentiële voorzieningen geplaatst en blijven dan vaker onder verantwoordelijkheid van reguliere scholen vallen.

Voor samenwerkingsverbanden is nu subsidie beschikbaar om scholen te ondersteunen bij het bieden en organiseren van goed onderwijs en ondersteuning aan deze jeugdigen en om samenwerking binnen de regio op dit vlak te stimuleren. De subsidie kan tot en met 2 oktober worden aangevraagd.

Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg afbouwen; doel is dat alle gesloten jeugdhulpinstellingen in 2025 kleinschalig werken en dat in 2030 het aantal gesloten plaatsingen zo dicht mogelijk bij nul is. Bij plaatsing in een gesloten instelling krijgen jongeren nu in het algemeen les op een school op het terrein van de instelling en heeft het samenwerkingsverband niet echt een rol.

De transitie naar de meer kleinschalige open voorzieningen vraagt een intensievere inzet vanuit de swv’en en scholen: zij dienen een passende onderwijsplek te vinden voor de jeugdigen in deze voorzieningen (bij voorkeur op hun oude school of een school in de buurt) en hen daar goed onderwijs en de juiste ondersteuning te bieden.

Hiervoor is ook uitbreiding van kennis en expertise bij de scholen nodig, alsook goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen (naast de school en swv’en ook de jeugdhulp, de instellingen en gemeenten).

Met behulp van de subsidie kunnen de scholen en samenwerkingsverbanden een goed plan van aanpak hiervoor ontwikkelen en uitvoeren.

Een aantal jongeren wordt de komende jaren nog binnen een (meer kleinschalige) gesloten instelling geplaatst. Ook in dat geval is het belangrijk dat de oorspronkelijke of nieuwe school en het samenwerkingsverband in een vroeg stadium goed betrokken zijn en samenwerken met de school op het terrein van de instelling.

Zo kan kennis en expertise worden uitgewisseld en kan er een soepele overgang op het gebied van onderwijs plaatsvinden bij plaatsing in de gesloten jeugdhulp en daarna. Met de subsidie kan deze samenwerking worden vormgegeven. 

Meer informatie en subsidie aanvragen 

Voor de subsidieregeling kunnen de samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen in een coalitie met minstens één ander samenwerkingsverband en bij voorkeur ook andere (instellings)scholen en zorgpartijen. 

Voor de regeling is in 2023 en 2024 in totaal 12 miljoen euro beschikbaar. Er is voor het residentieel onderwijs structureel extra bekostiging beschikbaar, de aankomende periode wordt bepaald hoe deze middelen na 2024 ingezet worden.

Meer informatie is te vinden in de subsidieregeling (op 11 juli jl gepubliceerd in de Staatscourant) en op de website van DUS-I. Via de website van DUS-I kan de subsidie ook worden aangevraagd; dit kan tot en met 2 oktober aanstaande. 

BEKIJK DE SUBSIDIEREGELING ‘ONDERWIJSCOALITIES AF- EN OMBOUW GESLOTEN JEUGDHULP’ 

VRAAG SUBSIDIE AAN VIA DE WEBSITE VAN DUS-I 


Handreiking

Bij de subsidieregeling is ook een handreiking van het ministerie van OCW beschikbaar met tips en informatie voor een plan van aanpak, begroting en het organiseren van samenwerking. Deze handreiking is bedoeld om aanvragers te helpen bij het aanvragen van een subsidie en het opzetten van hun regionale samenwerking daarbij.

Aanvragers vinden hier tips en nuttige informatie voor elk onderdeel van de aanvraag, gebaseerd op kennis van deskundigen uit de praktijk. 

ZIE DE HANDREIKING ‘SUBSIDIE ONDERWIJSCOALITIES AF- EN OMBOUW GESLOTEN JEUGDHULP’ 


Regioregisseurs

De VO-raad heeft, om de overgang naar de nieuwe situatie te begeleiden, in 2022 vier regioregisseurs aangesteld voor de transformatie van het onderwijs in de jeugdhulpinstellingen.

Deze regioregisseurs kunnen tot en met oktober 2023 met de samenwerkingsverbanden meedenken over de inhoud van het plan van aanpak, hoe onderwijs kan aansluiten bij de actualisatie van de bovenregionale plannen van de elf coördinerende gemeenten en bij het maken of leggen van contacten met relevante partijen. Denk daarbij aan een coördinerende gemeente of een school bij een gesloten jeugdhulpinstelling.

Ze organiseren regelmatig regionale bijeenkomsten en werken samen met de projectleiders van de coördinerende gemeenten gesloten jeugdhulp. Er kan contact worden opgenomen met de regioregisseurs voor meer informatie via residentieelonderwijs@vo-raad.nl.