Update Doelgroepenmodel

24-05-2023

Het actieplan doorontwikkeling Landelijk Doelgroepenmodel is (zoals u wellicht weet) goedgekeurd en ook de subsidie is inmiddels verstrekt.

We zijn op alle 3 domeinen inmiddels volop aan het ontwikkelen!

Onderzoek

CITOLAB is begonnen met de eerste interviews in het kader van het onderzoek. De eerste fase bestaat uit het inventariseren van informatie over het gebruik van het LDGM.

Hoe scholen het model gebruiken, hoe het model wordt ingevuld/ gemonitord, wat scholen er mee beogen en hoe het werken met het model wordt ervaren. Het doel van de eerste fase is de betrouwbaarheid van het model onderzoeken.  

LDGM tour

Door heel Nederland hebben de afgelopen maanden druk bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin de bedoeling, ontwikkelingen en ambities t.a.v. het LDGM zijn toegelicht. Ook is in een open sfeer kritisch gedebatteerd over de sterke en zwakke onderdelen van het model.

De meest voorkomende sterke en zwakke punten zijn verzameld en worden door de werkgroepen geanalyseerd en verwerkt in een wensenlijst.

De wensen (kansen/ risico’s) worden in het schooljaar 2023 – 2024 op allerlei niveaus besproken en omgezet in aanbevelingen t.a.v. de doorontwikkeling van het model. Er staan nog twee bijeenkomsten gepland. (Utrecht, 31 mei en Hoorn, 6 juni)  

Doorontwikkeling

De werkgroep LDGM is uitgebreid naar 14 personen. Alle GO schoolsoorten zijn vertegenwoordigd in de werkgroep en de bijeenkomsten zijn vooralsnog online, omdat ook geografisch alle streken van het land zijn vertegenwoordigd.

De werkgroep levert 5 juni een concept onderlegger op t.a.v. de didactische niveaus en ondersteuningsbehoeften. Maandag 12 juni worden deze concepten besproken met een klankbordgroep van mensen die hebben aangeboden mee te denken.

De klankbordgroep deelt het met haar achterban en voorziet het concept van feedback inclusief eventuele alternatieve voorstellen.

De verwachting is dat de eerste week van juli de feedback is verwerkt en er twee conceptonderleggers klaar zijn voor publicatie. De onderlegger ‘ontwikkelingsniveaus’ wordt in een ander tijdspad ontwikkeld omdat de eerste onderzoeksresultaten (inventarisatie) worden meegenomen in de doorontwikkeling.