Vereenvoudiging bekostiging

19-10-2021

Vanaf januari 2023 heeft ook het gespecialiseerd onderwijs te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging.

In een onlangs gepubliceerde brochure legt OCW uit hoe deze bekostiging er precies uit komt te zien. Op basis van deze brochure heeft de PO-Raad een model ontwikkeld waarmee je kunt berekenen hoe de bekostiging voor jouw organisatie per 1 januari 2023 wordt vastgesteld. 

Bereken wat dit voor jou betekent

De PO-Raad ontwikkelde een excelmodel dat je helpt om te berekenen hoe jouw bekostiging per 2023 tot stand komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van indicatieve bedragen, gebaseerd op de huidige bekostiging en van het aantal leerlingen per 1 februari 2021. 

Informatiebrochure

Aanleiding voor een eenvoudiger bekostigingssystematiek is het feit dat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar wordt gezien. Daardoor sluit die onvoldoende aan bij de sturingsfilosofie van de lumpsum, namelijk dat schoolbesturen vrij zijn om binnen de wettelijke kaders de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun onderwijskundige doelen. Per kalenderjaar 2023 moet dat anders zijn.

Het ministerie van OCW publiceerde een brochure waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden op basis van de nieuwe systematiek berekend wordt. Je vindt er ook informatie over zaken als toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale scholen voor basisonderwijs, liquiditeit en de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging. 

Herverdeeleffect

Daarnaast heeft OCW onlangs het model geüpdatet aan de hand waarvan schoolbesturen het herverdeeleffect kunnen berekenen, ervan uitgaande dat de vereenvoudiging van de bekostiging dit schooljaar zou hebben plaatsgevonden. Dit als indicatie voor de financiële consequenties van de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek voor je schoolbestuur.