Voorwoord Nieuwsbrief 1 februari

25-01-2022

In onze ALV van december hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de insteek van de vereniging voor de komende maanden.

We gaan stevig inzetten op het versterken van de ontmoeting binnen de vereniging. Daarbij denken we aan het starten van landelijke groepen rondom inhoudelijke thema’s. En aan regionale netwerken om de afstemming aan de regionale tafels beter op elkaar af te stemmen.

Mede op basis van de resultaten van een brede enquête onder de leden, beelden hierover bij de bestaande expertisegroepen en een pilot die we vorig jaar zijn gestart rondom de expertisegroep P&O zal het bestuur op 13 februari besluiten over de vorm waarin we dat gaan oppakken.

We hebben ook besloten dat we gaan onderzoeken hoe we, vooral voor de belangenbehartiging, onze samenwerking met de PO-Raad, VO Raad, met Sectorraad Pro, SPV, Siméa en Vivis versterken. Hierbij is steeds de vraag hoe we de thema’s die ons allemaal raken in goede afstemming door 1 partij naar voren wordt gebracht, en daar waar we een specifiek belang dienen dit goed en zorgvuldig zelf doen.

We hebben toegezegd om hierover in onze eerstvolgende ALV met concrete voorstellen te komen.

Ik wens jullie veel leesplezier met de nieuwsbrief waarin breder op de actualiteit wordt ingegaan.

Met vriendelijke groet,

Alain van de Haar.