VSO gaat werken met PO ECK iD’s

19-06-2020

Binnen Edu-K wordt samen met leveranciers en uitgeverijen gewerkt aan de implementatie van het ECK iD in het PO, VO en MBO. Het ECK iD is een digitale pseudoniem voor leerlingen en vloeit voort uit de Wet pseudonimisering leerlinggegevens. Door de invoering van het ECK iD worden er minder persoonsgegevens uitgewisseld tussen digitale onderwijsmiddelen, wordt de privacy van kinderen beter beschermd en wordt de digitale onderwijsketen naar een veiliger niveau getild. De invoering van het ECK iD in het onderwijs wordt ondersteund door de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO Raad, Kennisnet en de leveranciers van administratiesystemen en digitale leermiddelen. In de bijlage bij dit bericht vindt u meer informatie over het ECK iD.

Al meer dan een jaar wordt met ketenpartijen gesproken over hoe leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op een correcte en praktisch haalbare wijze kunnen werken met een ECK iD. In het VSO hebben leerlingen vaak een zodanige ontwikkeling dat een combinatie van PO- en VO-leermiddelen nodig is, soms zelfs binnen een vak. Volgens de huidige regelgeving zou het VSO met een VO ECK iD moeten werken.

Op 17 juni heeft Edu-K ingestemd met een voorstel om het VSO met een PO ECK iD te laten werken. Het PO ECK iD past namelijk het beste bij de wijze waarop het VSO werkt. OCW is het hiermee eens en ondersteunt dit besluit. Aan haar besluit heeft Edu-K de opschortende voorwaarde verbonden dat de wettelijke regelgeving die dit mogelijk moet maken op orde komt. Uit gesprekken met OCW is gebleken dat er geen wetswijziging of Algemene maatregel van Bestuur nodig is om het VSO onder het PO ECK iD te laten vallen. Wel moeten er juridische checks worden uitgevoerd. Inmiddels heeft OCW dit traject in werking gezet. Zodra dat is afgerond, ligt er een wettelijke basis voor het VSO om met PO ECK iD’s te gaan werken.

Wat betekent dit voor de VSO scholen?

  • Zo’n driekwart van de VSO scholen heeft inmiddels een PO ECK iD voor hun leerlingen aangevraagd en gekregen. Deze scholen hoeven niets te doen. Als OCW de regelgeving heeft aangepast, voldoen ze daar direct en vanzelf aan.
  • VSO scholen die voor hun leerlingen (ook) een VO ECK iD hebben aangevraagd, hoeven ook niets te doen. De leverancier van het VO LAS van de school is op de hoogte van het besluit van Edu-K, ondersteunt het en zal de vereiste aanpassingen doen en ervoor zorgen dat voor iedere leerling de correcte (PO) ECK iD’s in het LAS komen te staan.
  • VSO scholen die nog geen ECK iD voor hun leerlingen hebben aangevraagd, kunnen daarmee nog wachten totdat de regelgeving rond is. Er is overigens niets op tegen om nu al vast PO ECK iD’s aan te vragen. Dat wordt immers het iD waarmee het VSO op korte termijn gaat werken. In de bijlage staat uitgelegd hoe u het ECK iD kunt aanvragen.

Wat kan er mis gaan bij VSO scholen?

Eigenlijk niets. VSO leerlingen hebben ook komend schooljaar via Basispoort toegang tot digitale PO leermiddelen. Basispoort schakelt onder water op enig moment over op ECK iD’s. Daar merken de scholen en leerlingen niets van. VSO scholen die gebruik maken van digitale VO leermiddelen doen dit via de zogenaamde Entree route en die kunnen ze blijven gebruiken, ook als het PO ECK iD is ingevoerd.

Download

Het ECK iD- veilig en betrouwbaar gebruik digitale leermiddelen.pdf