VSO in VO?

07-03-2022

Wat geef je ons mee?

Er wordt nagedacht over hoe het “opgaan” van het VSO in het VO vormgegeven dient te worden. Dit staat hierover in het coalitieakkoord:

We brengen het gespecialiseerd voortgezet onderwijs zo snel als mogelijk onder bij het
voortgezet onderwijs.

Eerder hebben we al aangegeven dat hierbij voor ons belangrijke aspecten zijn:

  • Bevoegdheden onderwijzend personeel; zowel de brede ‘PABO- bevoegheid’ als soms specifiek 1e of ‘2e graads-bevoegdheid’, is voor onze doelgroepen passend;
  • Hoe om te gaan met (soms relatief kleine) scholen waarin zowel so als vso scholen in gezamenlijkheid onderwijs verzorgen. Hoe gaan we hierbij om met eventuele verschillende arbeidsvoorwaarden?
  • Wat te doen de WVO en de cao VO voor uitstroom arbeid/dagbesteding; hoe verhoudt zich dit tot de WEC?
  • Hoe om te gaan met medewerkers die zowel in het so en vso werkzaam zijn. In welke cao po of vo zullen deze dan vallen?
  • Indien de loonkloof tussen PO en VO niet helemaal gedicht zou kunnen worden hoe ga je hier dan mee om?
  • De uitkomsten van het onderstaande rapport nemen we ook mee:

Geef aan ons mee wat je van belang vindt, wat je ons meegeeft, wat absoluut niet vergeten moeten worden in het denken hoe het goed vorm te gaan geven:

<klik hier>

De mogelijkheid om deze enquête in te vullen is tot 31 maart. Echter we zullen tussentijds ook steeds jullie reacties lezen en indien aan de orde inbrengen.