Wat verandert er in het schooljaar 2023-2024?

28-08-2023

Ook dit schooljaar veranderen weer verschillende wetten en regels voor het primair en gespecialiseerd onderwijs.

Zo wordt de eindtoets dit jaar de doorstoomtoets en zijn er nieuwe stroomschema’s voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. In dit artikel zetten de PO-Raad de belangrijkste veranderingen op een rij. 

Eén aanmeldweek voor voortgezet onderwijs en eindtoets wordt doorstroomtoets

→ Bekijk veelgestelde vragen, webinars en de belangrijkste wijzigingen

Leerlingen waarvan verwacht mag worden qua mogelijkheden m.b.t. hun cognitie maken vanaf dit schooljaar in de eind groep sbo- so de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. De afname van de doorstroomtoets vindt plaats in februari. Leerlingen moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school.

Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. 

Nieuwe maatregel voor bijstellen van het schooladvies

Vanaf dit schooljaar wordt het schooladvies bijgesteld als uit de doorstroomtoets blijkt dat een leerling cognitief meer in zijn mars heeft dan naar voren kwam uit het voorlopig schooladvies.

De school kan alleen van een bijstelling afzien als zij goed motiveren waarom bijstellen niet in het belang van de leerling is. 

→ Bekijk de vernieuwde handreiking schooladvisering 

Twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht

Basisscholen moeten vanaf schooljaar 2023-2024 verplicht twee lesuren bewegingsonderwijs geven, onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. Het is mogelijk om vragen te stellen aan het ondersteuningsteam van de KLVO.

Dit team ondersteunt scholen om de wettelijke verplichting van 2 lesuren bewegingsonderwijs te realiseren. 

→ Bekijk de brochure over de urennorm bewegingsonderwijs

Nieuw stroomschema voor het aanvragen van een TLV 

Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om naar het gespecialiseerd onderwijs te kunnen. Met de vernieuwde stroomschema’s kunnen scholen vaststellen bij welk samenwerkingsverband zij die toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen.

Heb je vragen over deze stroomschema’s? Neem dan contact op met de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs.

→ Bekijk de brochure ‘Bij welk samenwerkingsverband vraagt de school een TLV aan?’

Subsidieregeling begaafde leerlingen

Tot en met 30 september 2023 kunnen samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om (hoog)begaafde leerlingen extra ondersteuning te geven. Dit kan zijn door het aanbieden van nieuwe activiteiten, het verbeteren van expertise of het uitbouwen van bestaande voorzieningen.

Zij kunnen zich aanmelden voor een meerjarige subsidie die loopt tot en met 31 december 2025 of een eenmalige subsidie in 2023 om voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen te versterken.

→ Bekijk meer informatie over de subsidieregeling 

Subsidieregeling prioriteitsscholen 

Scholen die op 1 augustus 2023 het inspectie-oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ krijgen kunnen in aanmerking komen voor de regeling prioriteitsscholen.

Deze subsidieregeling is onderdeel van het Masterplan Basisvaardigheden. In totaal stelt het ministerie van OCW ruim 18 miljoen euro voor het primair onderwijs en 1.8 miljoen euro voor het gespecialiseerd onderwijs beschikbaar.

Scholen die aan de voorwaarden voldoen kunnen tussen 1 september 2023 (9.00 uur) en 15 september 2023 (18.00 uur) subsidie aanvragen. 

→ Bekijk meer informatie over de subsidieregeling 

Nieuwe subsidieronde programma School & Omgeving 

Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken.

De subsidieregeling is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en voor scholen binnen bestaande coalities die al deelnemen aan het programma School en Omgeving. 

→ Bekijk meer informatie over het programma en aanvragen van de subsidie

Onderzoekskaders Inspectie bijgesteld 

Vanaf 1 augustus 2023 voert de Inspectie onderzoeken uit met bijgestelde onderzoekskaders. Hiermee kan de inspectie zich in het toezicht scherper focussen op taal, rekenen en burgerschap.

De grootste wijziging van dit kader betreft de toevoeging van een aparte standaard basisvaardigheden op schoolniveau (OP0) en concretisering van de standaarden OP2 en OP3.  

→ Bekijk meer informatie over de vernieuwde onderzoekskaders 

Steekproef kwaliteitsonderzoek Inspectie

De Inspectie voert vanaf dit schooljaar steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken (SKO’s) uit op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

De Inspectie onderzoekt scholen daarbij op een aantal standaarden uit het vernieuwde onderzoekskader. In principe kan elke school in de steekproef vallen. Uitgangspunt is wel dat scholen niet binnen 12 maanden meerdere keren onderzocht en beoordeeld worden. 

→ Bekijk meer informatie over de steekproef

Pilotonderzoek onaangekondigde inspectiebezoeken

De Onderwijsinspectie doet op dit moment onderzoek naar de effecten van onaangekondigde bezoeken. Vanuit de Tweede Kamer is er namelijk de wens dat zij vaker scholen onaangekondigd onderzoeken.

De Inspectie onderzoekt onder andere wat de effecten kunnen zijn van dit type bezoek en of deze bezoeken de toezichtlast kunnen terugbrengen.

In het kader van het onderzoek wordt komend schooljaar een klein aantal scholen onaangekondigd bezocht. 

→ Bekijk meer informatie over het pilotonderzoek

Aandacht voor informatiebeveiliging en privacy in jaarverslag over 2024 verplicht 

Alle scholen moeten in 2027 voldoen aan het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs. Dit kader beschrijft de normen voor digitale veiligheid en biedt voorbeeldmaatregelen voor schoolorganisaties om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen digitale dreigingen als datalekken en cyberaanvallen.

Om zicht te houden op de voortgang, zijn schoolbesturen vanaf hun jaarverslag over 2024 verplicht expliciet aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy. 

→ Bekijk meer informatie over het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy

Bij re-integratie zijn werknemer en werkgever verplicht een visie te geven

Werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om een visie op het re-integratietraject te geven. De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratieproces.

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim dan vraagt de werkgever uiterlijk in de zesde week van de arbeidsongeschiktheid een oordeel bij de bedrijfsarts of arbodienst.

Onderdeel van het re-integratiedossier is het plan van aanpak. In de praktijk wordt al vaak een visie opgenomen in het plan van aanpak.

Door de wetswijziging zijn werkgever en werknemer verplicht een visie op te nemen in het plan van aanpak, bij de bijstellingen en de daaropvolgende eerstejaarsevaluatie. Het gesprek tussen de werkgever en werknemer is daarbij een onmisbaar onderdeel. 

→ Bekijk meer informatie over de wetswijziging 

Doorbetalingstermijn bij ziekte verandert van 13 naar 6 weken na de AOW-gerechtigde leeftijd 

Een werknemer kan doorwerken na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als de werknemer ziek zou worden dan was de werkgever tot juli 2023 verplicht om het loon 13 weken door te betalen.

Vanaf juli hoeft de werkgever een zieke werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog maar 6 weken door te betalen. Ook het opzegverbod wijzigt van 13 naar 6 weken.

De werknemer mag de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer die ziek wordt na 6 weken ontslaan. Dit brengt met zich mee dat de re-integratieverplichting na 6 weken ook stopt.

→ Bekijk meer informatie over deze wijziging 

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium van kracht

Deze wet biedt de minister meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. Door het wetsvoorstel heeft de inspectie meer mogelijkheden om vast te stellen dat er sprake is van wanbeheer.

Er is ook sprake van wanbeheer als het bestuur handelt in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid of structureel of flagrant handelt in strijd met de burgerschapsopdracht.

Daarnaast kan de minister een spoedaanwijzing geven als er sprake is van een wezenlijk vermoeden van wanbeheer.

→ Bekijk meer informatie over deze wet