Wijzigingen aantal lessen bewegingsonderwijs

23-03-2022

Vanaf 1 augustus 2023 (start schooljaar 2023-2024) dienen alle basisscholen te voldoen aan het amendement bewegingsonderwijs gegeven door bevoegde (vak)leerkrachten.

Dit houdt in dat scholen 1,5 klokuren per week bewegingsonderwijs dienen te verzorgen voor alle leerlingen in het primair onderwijs. Voor speciale scholen in het basisonderwijs geldt minimaal 2 x 45 minuten per week.

De gemeente dient daarnaast, indien door de school gewenst, voor minimaal 2,25 uur per week per groep aan LO-accommodatie beschikbaar te stellen (artikel 115 WEC en artikel 117 WPO).  

Dit is in lijn met artikel 117 WPO waarin een gemeente moet voldoen aan het aanbieden van accommodatie voor 1,5 klokuren bewegingsonderwijs per week (en 2,25 klokuren voor speciale scholen in het basisonderwijs). 

Voor veel gemeentes en schoolbesturen zijn er nog veel vragen hoe dit in praktische vorm kan worden vormgegeven.

De KVLO biedt hierin ondersteuning en helpt je graag bij het aanpakken van deze uitdagingen.

Meer informatie hierover is te vinden op  https://impulsbewegingsonderwijs.nl/.

Verplichting bewegingsonderwijs PO:

  1. De leerlingen leren op een verantwoorde manier deel- nemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 
  2. De leerlingen leren samen met anderen op een respect- volle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, af- spraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden

Meer informatie is te vinden op de website van KVLO. Scholen kunnen subsidie aanvragen en deze gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

De tweede aanvraagperiode van deze regeling is uitgesteld. Op de website van OCW wordt informatie geplaatst als er meer bekend is.