Geen richtlijnen afstandsonderwijs

14-07-2022

Het kabinet wil bij nader inzien geen richtlijnen vaststellen voor de inzet van afstandsonderwijs.

Voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is en blijft fysiek onderwijs de norm. Tot aan de schoolsluitingen vanwege corona was fysiek onderwijs ook de praktijk.

De sociale context op school, waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten, communiceren en leren met en van elkaar, is immers van zeer groot belang voor hun ontwikkeling.

Op dit moment zijn (online) alternatieven in het primair onderwijs niet toegestaan, omdat de regelgeving hiervoor nog ontwikkeld moet worden.

Voor bekostigd (regulier en SBO) primair onderwijs staat in de WPO beschreven aan welke urennorm scholen moeten voldoen, voor niet-bekostigd onderwijs heeft een rechterlijke uitspraak hier ook invulling aan gegeven.

In het voortgezet onderwijs zijn meer mogelijkheden om programmaonderdelen via afstandsonderwijs aan te bieden als alternatief voor een reguliere les, bijvoorbeeld als leerlingen van verschillende scholen tegelijkertijd op hun eigen school een vak volgen en de docent op afstand op één van die scholen de les verzorgt.

Dit zou een optie kunnen zijn om voldoende aanbod te genereren voor ‘kleine’ vakken of in geval van krimp. Voorwaarde is wel dat de school hier bewust voor kiest, afstemt met de medezeggenschapsraad, en de kwaliteit van deze lessen voldoet aan de wettelijke eisen.

Ondersteunen van scholen en leraren Indien scholen en leraren afstandsonderwijs willen inzetten of indien zij daartoe genoodzaakt zijn, kunnen zij voor informatie terecht op lesopafstand.nl.

Deze website is tijdens de coronapandemie opgezet voor het po, v(s)o en mbo. Op deze website is veel informatie voor onderwijsteams beschikbaar, die hen kan helpen om afstandsonderwijs doordacht en effectief in te zetten.

Ook heeft de inspectie een overzichtsartikel gepubliceerd met daarin de risico’s van afstandsonderwijs en wetenschappelijke inzichten voor een effectieve aanpak op schoolniveau.

De informatie is visueel samengevat in een praktische infographic.

Meer informatie (en de kamerbrief zelf)