Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

datum:
28-01-2022
locatie:
Online

Tijdstip : 09:30 – 13:00 uur

Voor wie: Medewerkers van scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeentes

Belangrijk: Vanwege de huidige situatie rond corona vindt deze conferentie online plaats. De opening en de rondes met de verschillende parallelle sessies blijven onderdeel van de conferentie. Alleen de aanschuifsessies komen te vervallen. In de nieuwe opzet vindt de conferentie in de ochtend plaats van 9.30-13 uur. Er worden geen kosten gerekend voor deelname aan de online conferentie, inschrijven is nog mogelijk. Deelnemers die al ingeschreven zijn ontvangen per mail meer informatie.

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht te brengen.

Daarom wordt op 28 januari 2022 een volgende landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Programma
9.30 – 10.15 uur  Welkom en plenaire opening

Het programma start met een interactief gesprek met voorzitters of directeuren van de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het ministerie van OCW en een wethouder namens de VNG. Zij besteden aandacht aan hun eigen visie en activiteiten met betrekking tot de bestaande praktijkinitiatieven, de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs en de rol van de beweging naar integratie regulier-speciaal daarin.

10.15 – 11.15 uur  Vier parallelsessies

1. Een bestuurlijke sessie rond nieuwe kansen op meer passend en inclusiever onderwijs, bestuurlijke vragen, wensen en mogelijke oplossingen rond integratie regulier en speciaal onderwijs. Doelgroep: schoolbestuurders

2. Een sessie over kansen en beperkingen voor samenwerkingsverbanden om meer stimulans en ondersteuning te bieden aan initiatieven op het gebied van integratie regulier – speciaal onderwijs als stap in de richting van inclusiever onderwijs. Hoe past dat in de zorgstructuur van het swv en hoe bekostig je dit? Wat zijn goede voorbeelden? Daarnaast komt ook de financiering van groei in het (v)so – in relatie tot initiatieven regulier-speciaal) aan bod. Doelgroep: samenwerkingsverbanden po-vo

3. De professionalisering voor samenwerkende/geïntegreerde voorzieningen staat in deze sessie centraal; wat vraagt integratie van regulier en speciaal onderwijs aan competenties en deskundigheidsbevordering van teams in de scholen? We gaan in gesprek op basis van de eerste uitkomsten in Ontwikkelgroepen en in de samenwerking met praktijkinitiatieven. Doelgroep: alle deelnemers uit po en vo

4. Hoe omarmt de Inspectie de initiatieven in de praktijk, zowel die gebruikmaken van de Beleidsregel als de anderen? Hoe kunnen zij samen leren? In deze sessie een toelichting op de bejegening van de Inspectie van dergelijke initiatieven en de gelegenheid om vragen te stellen. Doelgroep: alle deelnemers uit po-vo

11.15 – 11.30 uur  Korte pauze
11.30 – 11.45 uur  Intermezzo o.l.v. dagvoorzitter          
11.45 – 12.30 uur  Keuze uit twee parallelle sessies

1. In deze parallelle sessie aandacht voor de juridische aspecten van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Daarnaast wordt de modelovereenkomst bestuurlijke samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepresenteerd. Doelgroep: bestuurders

2. We bespreken een overzicht van ontwikkelingen in de praktijk; diversiteit van initiatieven in PO en VO, samenwerkingspartners, ontwikkelstadia, successen, methodische vragen, organisatorische vragen, bestuurlijke vragen, goed voorbereide start, enz. Doelgroep: alle deelnemers uit po-vo

12.30 – 13.00 uur    Intermezzo o.l.v. dagvoorzitter

Praktische informatie

Kosten: Nu de conferentie vanwege corona digitaal plaatsvindt, worden er geen kosten in rekening gebracht

Aanmelden: via dit formulier

andere activiteiten.