EMB aanvraagformulier

16-11-2021

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig. Deze leerlingen hebben structureel extra onderwijsondersteuning en extra zorg nodig.

Een van de problemen waar (v)so scholen tegenaan lopen voor deze leerlingen is dat de formulierenprocedures en criteria per samenwerkingsverband kunnen verschillen. Daarnaast leidt de verlenging van de TLV-aanvraag tot veel bureaucratie, terwijl op voorhand duidelijk is dat het gaat om ernstig meervoudig beperkte leerlingen die voor de gehele schoolloopbaan zijn aangewezen op (voortgezet) speciaal onderwijs en voor wie een hoge inzet van onderwijsondersteuning noodzakelijk is.

Gezien het bovenstaande hebben de ministers Slob en De Jonge in hun brief aan de kamer van 30 oktober 2019 het volgende gemeld:

“Het uitgangspunt voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met emb is een geldigheid voor de hele (v)so-loopbaan met de hoogste bekostigingscategorie.”

Dit uitgangspunt is dan ook verwerkt in het aanvraagformulier en de landelijke modeltoelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met emb. In dezelfde brief geven de ministers aan dat het uitgangspunt is dat samenwerkingsverbanden gebruik maken van het landelijke aanvraagformulier en de modeltoelaatbaarheidsverklaring. Als toch geen gebruik wordt gemaakt van deze formulieren wordt verwacht dat de looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring voor de gehele looptijd wordt afgegeven en dat de onderwijsondersteuningsmiddelen op een andere wijze aan de school ter beschikking worden gesteld.

Het ministerie van OCW is van plan het gebruik van de formulieren te monitoren en indien nodig actie te ondernemen.

Waarom een landelijk aanvraagformulier?

De scholen die voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking onderwijs verzorgen (geplaatst in de hoogste bekostigingscategorie) komen in aanmerking voor extra financiering vanuit OCW. Om het aanvraagproces voor een tlv voor deze leerlingen te stroomlijnen is er voor gekozen om een landelijk aanvraagformulier ter beschikking te stellen. Dit betekent dat scholen voor deze groep leerlingen maar één type formulier hoeven te gebruiken. Ook de aanvullende stukken ter onderbouwing van de aanvraag zijn daarmee geüniformeerd. Door deze uniformering kan de administratieve last voor de school afnemen. Voor de aanvraag van de tlv zijn immers dezelfde gegevens nodig als voor het aanvragen van de bijzondere bekostiging emb.

Waarom is ervoor gekozen om de aanvraag voor de hele speciaal onderwijs (so)- dan wel voortgezet speciaal onderwijs (vso)-loopbaan aan te vragen?

Hiervoor is gekozen omdat deze leerlingen duurzaam zijn aangewezen op het gebruik van deze vorm van onderwijs. Door het afgeven van een tlv voor de gehele loopbaan in het so dan wel vso worden de administratieve lasten voor zowel de school als het samenwerkingsverband teruggebracht. Ook voor ouders is het prettig om te weten dat er niet iedere twee jaar een nieuwe procedure doorlopen hoeft te worden.

Waarom is er voor gekozen om de bekostigingscategorie op hoog te zetten?

Er is voor gekozen voor de hoogste bekostigingscategorie omdat de leerlingen met een ernstige meervoudige beperking structureel een zwaardere ondersteuningsbehoefte hebben en altijd gebruik dienen te maken van aangepaste materialen en extra ondersteuning. Daarnaast komen de scholen, voor deze leerlingen, altijd in aanmerking voor de aanvullende emb-bekostiging. Deze aanvullende emb-bekostiging dient nog wel afzonderlijk te worden aangevraagd bij DUO.

Moet het landelijk aanvraagformulier worden gebruikt?

Het formulier is door de Raden en het ministerie van OCW ter beschikking gesteld en kan worden gebruikt. Als een samenwerkingsverband op een andere wijze de scholen in staat stelt de benodigde ondersteuning te geven aan leerlingen met emb, is er geen verplichting dit formulier te gebruiken. Wij gaan er dan vanuit dat het samenwerkingsverband deze handelswijze dan ook kan onderbouwen en dat de toelaatbaarheidsverklaring voor de gehele so dan wel vso schoolloopbaan geldig is.

Download