Wist u dat?.. project SAF

14-09-2021

Ook in het regulier basisonderwijs geldt dat tijdige herkenning van het functioneren op LVB/ZMOLK-niveau kansen biedt voor het realiseren van maatschappelijke participatie. Het project SAF zet daar op in.

De school is één van de cruciale partijen om problemen in de ontwikkeling van een kind vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden of zoeken.

Om de bewustwording omtrent LVB-gerelateerde problematiek te vergroten bij docenten en intern begeleiders (ib’ers) en andere zorgprofessionals is er speciaal voor mensen die werkzaam zijn in het regulier basisonderwijs de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) en de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam.

Door de inzet van de SAF kan de docent of ib’er die de leerling goed kent, screenen op beperkingen op het gebied van adaptieve vaardigheden (conceptuele, sociale en praktische beperkingen). De afname van de VALT leidt tot een uniek ontwikkelingsprofiel met duidelijke sterke en zwakke kanten van de desbetreffende leerling.

Het doel van dit deelproject is dat door middel van het inzetten en oefenen met het screeningsinstrument SAF en het vervolgonderzoek met behulp van de VALT specialistische kennis kan worden opgedaan en gedeeld over (h)erkenning en passende ondersteuning van jeugdigen met LVB.

Daarnaast wil dit project kijken naar hoe deze tools en kennis het beste in de praktijk ingezet kunnen worden middels een implementatieonderzoek/procesevaluatie.

Voor meer informatie: https://www.kenniscentrumlvb.nl/